OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie cenowe Nr 3/WKN/2015
Zapytanie cenowe Nr 3/WKN/2015 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
28.04.2015.

 Image

 

Warta dn. 28.04.2015r.

 

 

Zapytanie cenowe Nr 3/WKN/2015

 

I.        Zamawiający

        Gmina i Miasto Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
Strona internetowa: www.gimwarta.pl, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć l Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.30-15.30.

 

     II.   Przedmiot Zamówienia

Ochrona imprezy masowej  DNI WARTY w ramach realizacji projektu  pn: „JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów
 i „marek” regionalnych i lokalnych.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 

III. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Tomasz Jachowicz (43) 8287115  

Kinga Zagłoba (43) 8287115

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona imprezy masowej „Dni Warty” w dniu 19-22 czerwca 2015r.- 930 rbg zgodnie z planem ochrony imprezy masowej dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i zamontowanie 200m ciężkich płotków policyjnych. Zapewnienie wsparcia w postaci zmotoryzowanych                                i umundurowanej grupy interwencyjnej ( minimum 2 patrole) na teren chroniony                    w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania.
  3. Przewidywana liczba uczestników każdej z imprez masowych to ok. 3000 osób.

 

     V. Warunki udziału w postępowaniu

1.    O realizację zadań mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności/koncesja/;

1.2     wykonali minimum dwie usługi w zakresie ochrony imprez masowych na co najmniej 3000 uczestników;

1.3     posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na 2015 rok.

2.    Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 

VI.             Sposób i termin składania ofert:
Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub osobiście w Sekretariacie lub pocztą na adres: Urzędu Gminy i Miasta w

Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta. Koszty związane z przygotowaniem, sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. Składane oferty powinny być opisane: Ochrona imprez masowych 2015 – JEZIORSKO – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA. Oferty należy złożyć do dnia 06.05.2015r. do godz. 15.30. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VII.          Sposób zapakowania ofert składanych osobiście lub przesyłanych pocztą:

Oferta ma zostać zapakowana w dwóch kopertach. Koperta główna, zatytułowana: Ochrona imprezy masowej 2015 – JEZIORSKO – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA. W kopercie głównej uczestnicy postępowania umieszczają:

Kopertę z ofertą cenową (zał. nr 1) oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2). Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana zgodnie z zaleceniami Organizatora konkursu.  Oferty będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 

VIII.       Termin wykonania zamówienia:

Dni Warty - 19-22 czerwca 2015r.

 

IX.             Rozstrzygniecie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia:

Rozstrzygnięcie nastąpi 07.05.2015r. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej. Informacja o wynikach postępowania zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.gimwarta.pl. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia zapytania, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa

 

X.                Kryterium wyboru – Cena 100 %      

 

XI.             Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.                                                                               

 

                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Warta

 

                                                                  Jan Serafiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

O F E R T A  CENOWA

 

Ja/My niżej podpisany/i

......................................................................................................................................................

z siedzibą..........................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

(dokładny adres wykonawcy wraz z kodem pocztowym, adres mail)

składam/y niniejszą ofertę na ochronę imprezy masowej DNI WARTY w ramach projektu „JEZIORSKO - zacumuj na dłużej- WODA, KULTURA, NATURA” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia  28.04.2015r.

 

 

za cenę netto: ……………………..……..… zł

 

plus podatek VAT ………………………….zł

 

tj. cena brutto ……………………..…….… zł

 

 

(słownie:.................................................................................................................................................zł)

 

 

 

 

 

 

…....................................                                                         ............................................

miejscowość i data                                                                Pieczęć i podpis Wykonawcy

                                                                                                lub osoby uprawnionej do                                                                                                 reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 miejscowość, data

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) dla celów związanych z realizacją projektu pn. „JEZIORSKO-zacumuj na dłużej- WODA, KULTURA, NATURA”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych.

 

 

 

 

    _______________________________

podpis

 

 

 

 

 

 

 

Realizator projektu: Gmina i Miasto Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta,

tel (43) 8294-001, fax (43) 8294-506

www.gimwarta.pl

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »