OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
23.12.2015.

Zarządzenie Nr 109/15

 

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

 

z dnia 23 grudnia 2015 roku

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138,               z 2015r. poz. 1255, poz. 1339) oraz uchwały Nr XVII/91/15r. Rady Gminy i Miasta               w Warcie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” zarządzam co następuje:

 

 

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy                              o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku w zakresie:

1. pomocy społecznej

2.ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym        

§2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz

     Jan Serafiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 109/15

        Burmistrza Gminy i Miasta Warta

            z dnia 23.12.2015r.

 

 

URZĄD GMINY I MIASTA W WARCIE

 

OGŁASZA

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZANIE

 

REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 W ZAKRESIE:

 

 

1). pomocy społecznej

2). ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,

 

Rodzaj i forma realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych

 

 

    

I.  Zadanie w zakresie pomocy społecznej 

      

Zadanie nr 1 o powierzenie – Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta  

     1. Forma realizacji zadania:

            - zagospodarowanie czasu wolnego,

            - wyrównywanie zaległości w nauce,

- rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych,

- eliminowanie zaburzeń zachowań,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  25.500,00 zł.

 

 II. Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia z zakresu 

       przeciwdziałania patologiom społecznym

 

Zadanie nr 1 o powierzenie – Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w rejonie działania Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.

    1. Forma realizacji zadania:

            - opracowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. „Troska o zdrowie i              

              zapobieganie uzależnieniom” dla młodzieży gimnazjalnej,

    2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  1.700,00 zł.

   

 

Zadanie nr 2 o powierzenie – Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta

     1 Forma realizacji zadania:

               - organizacja festynów i koncertów antyalkoholowych,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 3.000,00 zł.

 

 

 

Zadanie nr 3 o powierzenie – Promocja i upowszechnianie turystyki

     1. Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,

              - organizowanie rajdów, wystaw i odczytów,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 1.700,00 zł.

 

 

Zadanie nr 4 o powierzenie – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie gminy i miasta Warta

     1 Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - szkolenie dzieci i młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  6.000,00 zł.

 

Zadanie nr 5 o powierzenie - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

    1 Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci młodzieży,

              - szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - udział w zawodach sportowych (koszty podróży, wpisowe),

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 6.000,00 zł.

 

 

Zadanie nr 6 o powierzenie - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy

    1.  Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej,

              - zakup nagród i sprzętu sportowego,

              - organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  2.000,00 zł.

 

Zadanie nr 7 o powierzenie - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Raczkowie

    1. Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

    2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 2.000,00 zł.

   

 

Zadanie nr 8 o powierzenie - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Warta 

    1. Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,

              - prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z grup ryzyka,

               - szkolenie dzieci i młodzieży

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  17.000,00 zł.

 

Zadanie nr 9 o powierzenie - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Socha 

    1.  Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - koszty uczestnictwa w zawodach sportowych,

    2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  4.000,00 zł.

 

Zadanie nr 10 o powierzenie - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Ustków 

    1. Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - koszty uczestnictwa w zawodach sportowych,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  4.000,00 zł.

 

Zadanie nr 11 o powierzenie – Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu

     1.  Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu

                 życia,

2.    Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  1.500,00 zł.

 

Zadanie nr 12 o powierzenie – Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu,  narkotykom i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

     1. Forma realizacji zadania:

              - organizacja kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania agresji, przemocy  

                 i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy i miasta Warta,

              -  zakup nagród i niezbędnych artykułów,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  1.200,00 zł.

    

Zadanie nr 13 o powierzenie – Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

      1.  Forma realizacji zadania:

              - opracowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. „Dzieci nie piją

                alkoholu”  dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

      2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  1.300,00 zł.

 

Zadanie nr 14 o powierzenie – Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży sołectwa Zagajew i zagospodarowanie wolnego czasu

      1.  Forma realizacji zadania:

              - zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

      2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  2.700,00 zł.

 

I. Zasady przyznawania dotacji:

1.Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, z 2015r. poz. 1255, poz. 1339)

2.O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się:

a).organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 w/w ustawy

b).podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

3.Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej (podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywną oceną oferty wraz z propozycją dotacji przedstawioną Burmistrzowi przez Komisję Konkursową.

4.Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz.

5.Od oceny Komisji i decyzji Burmistrza nie przewiduje się możliwości odwołania.

6.Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Burmistrza.

7. Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

 

 

II. Termin i warunki realizacji zadań

1.Termin realizacji zadania od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r.

2.Warunki realizacji zadania:

a).Zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

b).Odbiorcami zadania powinni być mieszkańcy Gminy i Miasta Warta.

c).Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji

 dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

d).Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.

 

 

III. Termin składania ofert :

1.Termin składania ofert na poszczególne zadania do dnia 14 stycznia  2016r. do godz. 1500

2.Do oferty należy dołączyć:

1). kopię statutu podmiotu,

2).aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).

2.Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione.

3.Druk oferty można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, bądź z zakładki „pożytek publiczny” strony internetowej gminy www.gimwarta.pl lub otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1.

4.Podmioty uprawnione składają pisemne oferty realizacji zadania zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

5.Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

6.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta opatrzonych napisem „Konkurs” oraz rodzajem i nazwą i nr zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego).

Np.:

 „Konkurs”   

 

        Pomoc społeczna

 

  Zadanie nr 1 – Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta  

 

7.Oferty złożone na innych drukach, po terminie oraz zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.Procedurę otwarcia i wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza, na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów, w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:

1).Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

2).Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

3).Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne

4).Ocenę planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (przy wsparciu zadania)

5)Ocenę wkładu rzeczowego, osobowego w tym wolontariuszy i pracy społecznej członków

6)Ocenę rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie)

 

Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych                  z nimi kosztami

 

 

ZADANIA

Wysokość środków przyznanych w roku 2015 w zł.

Pomoc społeczna

26.000,00

Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta

26.000,00

Ochrona i promocja zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

51.700,00

Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w rejonie działania Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.

1700,00

Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta

3.000,00

Promocja i upowszechnianie turystyki

1.700,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Publicznego Gimnazjum w Warcie

6.000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych(zapasy) na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

6.000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy

2.000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Raczkowie

2.000,00

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i    instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Warta 

17.000,00

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Socha 

3.000,00

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Ustków

4.000,00

Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu

1.500,00

Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu, narkotykom i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

1.000,00

Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

1.300,00

Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży sołectwa Zagajew i zagospodarowanie wolnego czasu

1.500,00

 

Do pobrania:

Wzór oferty

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »