OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
14.01.2016.

Zarządzenie Nr 7/2016

 

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

 

z dnia  14 stycznia 2016 roku

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138,                      z 2015r. poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777, poz. 1333) oraz uchwały Nr XVII/91/15r. Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” zarządzam co następuje:

 

 

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy                           o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku w zakresie:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

3. integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska;

4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

5. turystyka i krajoznawstwo;

 

§2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
       

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016

        Burmistrza Gminy i Miasta Warta

                    z dnia 14 stycznia 2016r.

 

 

URZĄD GMINY I MIASTA W WARCIE

 

OGŁASZA

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE/WSPARCIE

 

REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 W ZAKRESIE:

 

1). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2). wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3). integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

4). działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

5). turystyka i krajoznawstwo;

 

Rodzaj i forma realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych

 

 

I.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Zadania Nr 1  o wspieranie - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

     1.Forma realizacji zadania:

            -  wsparcie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów,

- organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji miasta

   i  gminy o charakterze lokalnym, środowiskowym i międzynarodowym.

     2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 89.000,00 zł.

 

II. Zadanie w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie nr 1 o powierzenie – Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

 

  1. Forma realizacji zadania:

          - organizacja regat żeglarskich

  1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 18.000,00 zł.

 

Zadanie nr 2 o wsparcie – Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej             i piłki nożnej

  1. Forma realizacji zadania:

-          organizacja turniejów piłkarskich

-          organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży 

  1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 5.000,00 zł

 

Zadanie nr 7 o powierzenie – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

1.Forma realizacji zadania:

-          zajęcia dydaktyczne i praktyczne z wędkarstwa

-          zakup sprzętu wędkarskiego

-          organizacja i uczestnictwo w zawodach wędkarskich

  1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 3.000,00 zł

 

Zadanie nr 8 o powierzenie – Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Warta

1.Forma realizacji zadania:

-          upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

-          promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

2.Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 3.000,00 zł.

 

III.  Zadanie w zakresie integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

 

Zadania Nr 1 o wsparcie – Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

     1.Forma realizacji zadania:

         -   Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 4.000,00 zł.

 

 

 

IV. Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Zadanie Nr 1 o powierzenie – - Organizacja spotkań integracyjnych podtrzymujących więzi kulturowe i tradycję regionu;

 

  1. Forma realizacji zadania:

- organizacja spotkań integracyjnych podtrzymujących więzi kulturowe                                                i tradycję regionu;

2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 20.000,00 zł.

 

V. Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

 

 

Zadanie nr 1 o powierzenie - Propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu                z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy i Miasta Warta

 

1.    Forma realizacji zadania:

- propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy i Miasta Warta

 

2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 2.000,00 zł.

 

 

 

I. Zasady przyznawania dotacji:

1.Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie                          z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, z 2015r. poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777, poz. 1333)

2.O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się:

a).organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 w/w ustawy

b).podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

3.Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej (podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywną oceną oferty wraz z propozycją dotacji przedstawioną Burmistrzowi przez Komisję Konkursową.

4.Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz.

5.Od oceny Komisji i decyzji Burmistrza nie przewiduje się możliwości odwołania.

6.Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Burmistrza.

7. Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

 

 

II. Termin i warunki realizacji zadań

1.Termin realizacji zadania od lutego 2016 r. do grudnia 2016 r.

2.Warunki realizacji zadania:

a).Zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie                z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

b). W przypadku udzielenia dotacji o wsparcie realizacji zadania kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów całości zadania (5% wkładu własnego).

c).Odbiorcami zadania powinni być mieszkańcy Gminy i Miasta Warta.

d).Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji

 dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

e).Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.

 

 

III. Termin składania ofert :

1.Termin składania ofert na poszczególne zadania do dnia 05 lutego 2016r. do godz. 1500

2.Do oferty należy dołączyć:

1). kopię statutu podmiotu,

2).aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).

2.Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione.

3.Druk oferty można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, bądź z zakładki „pożytek publiczny” strony internetowej gminy www.gimwarta.pl lub otrzymać w Wydziale Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji, pokój nr 5.

4.Podmioty uprawnione składają pisemne oferty realizacji zadania zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

5.Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

6.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy                      i Miasta w Warcie lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta opatrzonych napisem „Konkurs” oraz rodzajem i nazwą i nr zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego).

Np.:

 „Konkurs”   

 

        Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

  Zadanie nr 1 – Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

 

7.Oferty złożone na innych drukach, po terminie oraz zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.Procedurę otwarcia i wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza, na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów, w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:

1).Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

2).Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym                             w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

3).Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne

4).Ocenę planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (przy wsparciu zadania)

5)Ocenę wkładu rzeczowego, osobowego w tym wolontariuszy i pracy społecznej członków

6)Ocenę rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych                  z nimi kosztami

 

 

ZADANIA

Wysokość środków przyznanych w roku 2015 w zł.

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

89.000,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

89.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

236.000,00

 

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

162.000,00

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

26.000,00

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

12.000,00

Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

9.000,00

Popularyzacja zapasów wśród dzieci

11.000,00

 

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

10.000,00

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

3.000,00

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Warta

3.000,00

Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

3.000,00

Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

3.000,00

 

 

Do pobrania:

 wzór oferty.doc

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »