OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do złożenia oferty cenowejZapytanie ofertowe nr 1E/2016
Zaproszenie do złożenia oferty cenowejZapytanie ofertowe nr 1E/2016 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
22.03.2016.

Image

 

 

 

 

 

 

Warta, dn. 22.03.2016 r.

 

 

 

 

Gmina i Miasto Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe nr 1E/2016

 

W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu pt.„Młodzi ekolodzy”  - program edukacji ekologicznej realizowany

w Publicznym Gimnazjum w Warcie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodz
i, zapraszamy do składania oferty cenowej na zakup pomocy
dydaktycznych i nagród.

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

I.     Przedmiot zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych i nagród w ramach umowy nr 952/EE/D/2015

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu pomocy dydaktycznych i nagród dla uczestników projektu „Młodzi ekolodzy” - program edukacji

ekologicznej realizowany
w Publicznym Gimnazjum w Warcie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2. Opis wymagań:

                                                   

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka miary

 

Cena jedn.          w złotych brutto

 

 

Wartość zł.
w brutto

1

Przewodniki do rozpoznawania roślin i zwierząt

6


sztuka

 

 

2

Lornetka

4

sztuka

 

 

3

Energia odnawialna wiatru wody słońca-model demonstracyjny

1


sztuka

 

 

4

Biogazownie rolnicze-film edukacyjny

1


sztuka

 

 

5

Biomasa na cele energetyczne -film edukacyjny

1

 

sztuka

 

 

6

Biopaliwa z rzepaku – film

1


sztuka

 

 

7

Odnawialne źródła energii - film

1


sztuka

 

 

8

Gleba zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym( w sztywnej walizce) i kartami pracy-zestaw 20 doświadczeń z omówieniem dla prowadzącego +zestaw  laboratoryjnego wyposażenia(cylindry, szalki Petriego,  pipety, zlewki, sączki, lejki, łopatki,  reagenty do ze skalą kalorymetryczną.

5

 

sztuka

 

 

9

Segregacja odpadów -aktywny zestaw klasowy( 4 kosze do segregacji, plansza ścienna, „Czas rozkładu”) kartoniki symbolizujące odpady, nalepki

1


sztuka

 

 

10

Podręczny zestaw do badania wody, wielokrotnego użytku(określanie fosforanów, azotanów, twardości wody, obserwację drobnych organizmów-zestaw zawierający reagenty do badania powyższych parametrów)

2


sztuka

 

 

11

Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej –badania jego staniu i parametrów, zanieczyszczeń.( barometr, termometry ,paski wskaźnikowe do oznaczania ozonu, bibuły filtracyjne, lupy z 3 powiększeniami ,paski ph, nasiona rzeżuchy, szpatułki ,cylindry miarowe, ,zlewki, palnik spirytusowy, szkiełka podstawowe, zegarowe taśma przylepna, zestaw  reagentów, okulary ochronne.

2

 

sztuka

 

 

12

Plansza ścienna - skala  porostowa

1


sztuka

 

 

13

Zestaw preparacyjny w piórniku

5


sztuka

 

 

14

Paski wskaźnikowe pH

5

 

sztuka

 

 

15

Bio – energia (etanol) – działający model-ogniwo paliwowe przewody, śmigło, pojemnik na alkohol(10x12x13 cm)

1


sztuka

 

 

16

Autko z napędem wodorowym  

1


sztuka

 

 

17

Zegar z baterią owocową  

3

sztuka

 

 

18

Energia odnawialna wody-wiatru-Słońca – model

1


sztuka

 

 

19

Energia odnawialna wody-wiatru-Słońca – zestaw doświadczalny

1


sztuka

 

 

20

Zestaw model – energia odnawialna     (4+2)

1

sztuka

 

 

21

Zestaw do demonstracji energii słonecznej

1


sztuka

 

 

22

Hydrocar – jeżdżący model z napędem wodorowym      

1


sztuka

 

 

23

Mikroskop

12

 

sztuka

 

 

24

Zestaw do mikroskopowania

12


sztuka

 

 

25

Zestaw map ściennych-  kontynenty (Europa, Azja, Ameryka Płd., Ameryka Płn., Australia)

5sztuka

 

 

26

Chmury i ich rodzaje – plansze

1

 

 

sztuka

 

 

27

Skamieniałości kolekcja 18 barwnych odlewów

1


sztuka

 

 

28

Plansze interaktywne 2.0. Geografia Gimnazjum (płyta CD)

1


sztuka

 

 

29

Probówki

         100

sztuka

 

 

30

Pipety

5

sztuka

 

 

31

Łapy do probówek

10

sztuka

 

 

32

Zlewki

10

sztuka

 

 

33

Plansze do fizyki – jednostki miary

1


sztuka

 

 

34

Plansze do fizyki – jednostki układu słonecznego

1


sztuka

 

 

35

Zestaw alternatywne źródła energii

1

sztuka

 

 

36

Generator van de Graffa

1

sztuka

 

 

37

Encyklopedia przyrodnicza z płytą DVD

3     

 

sztuka

 

 

 

38

Zbiór zadań z chemii-zakres rozszerzony

6

sztuka

 

 

39

500 cudów natury w Polsce, które warto w życiu zobaczyć

1


sztuka

 

 

40

Biologia molekularna w medycynie

1

sztuka

 

 

41

Atlas ptaków Europy

 

1

sztuka

 

 

42

Ekologia dla każdego

 

1

sztuka

 

 

43

Wytwórnik ekologiczny

 

1

sztuka

 

 

44

Atlas ptaków

1

sztuka

 

 

45

Biologiczne podstawy psychologii

1

sztuka

 

 

46

Niesamowite prace zdolnych zwierząt

1

sztuka

 

 

47

Ekologiczne kłamstwa ekowojowników

1

sztuka

 

 

48

Najsłynniejsze miejsca i budowle świata

1

sztuka

 

 

49

Skarby świata UNESCO

1

sztuka

 

 

50

Podróże marzeń. Cały świat w zasięgu ręki

1


sztuka

 

 

51

Księga cudów UNESCO

1

sztuka

 

 

52

Podróż przez kontynenty. Obyczaje i kultura

1

sztuka

 

 

53

Księga cudów Europy

1

sztuka

 

 

54

Najsłynniejsze zabytki świata

1


sztuka

 

 

55

100 najpiękniejszych miejsc UNESCO

1

 

sztuka

 

 

56

100 najpiękniejszych miejsc Polski

1


sztuka

 

 

57

Pendrive 16GB

18

sztuka

 

 

 

 

 

II.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1.      Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania,

2.      Posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie określonym
w przedmiotowym zapytaniu,

3.      Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.      Złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu,

6.      Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

 

 

 

 

 

7.      Wyrażą zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i przez wszystkie organy kontrolujące

Projekt – złożenie oferty jest uznawane z wyrażenie zgody.

 

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane  Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto,

Płatności uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Zleceniobiorcę.

 

Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.                  wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia;

2.                  oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (wg wzoru załącznik nr 1),

3.                  oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru
załącznik  nr 2).

 

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

VI.  Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich  cena brutto.  Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto.

Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy

i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

 

 

 

 

W przypadku złożenia przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej oferty oprócz ceny brutto Zamawiający weźmie pod uwagę kolejność

wpływu ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

 

VII.  Miejsce, termin i sposób  złożenia oferty:

1. Oferty należy składać do dnia 07.04.2016 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie osobiściew sekretariacie UGiM Warta, ul. Rynek Wł. St. Reymonta 1,

98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem: „Zakup pomocy dydaktycznych i nagród na potrzebę realizacji projektu pt.„Młodzi ekolodzy”

- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Warcie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby UGiM Warta.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4.Oferent  może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub w przypadku złożenia ofert na taką samą

kwotę przez kilku Oferentów, Zleceniodawca dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

 

Weryfikacja ofert  zostanie przeprowadzona do 08.04.2016 r. w Urzędzie Gminy  i Miasta  
w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.

O wyniku naboru Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

 

 

Złożone oferty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Załączniki:

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

 

Załącznik nr 1oświadczenie Oferenta  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  do zapytania ofertowego nr 1E/2016 z dnia 

22.03.2016 r. dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych i nagród w ramach projektu pt.„Młodzi ekolodzy” - program edukacji

ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Warcie współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że spełniamy/spełniam warunki zgodne z punktem III zapytania ofertowego:

- posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

-znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-gwarantuję/emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego,

-zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w następującym terminie
……………………………………………………………………………
-zobowiązuję/emy się  zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Ponadto oświadczamy, że:

-zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zleceniodawcę w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych roszczeń,

-uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

 

...................................................                               …………………………………………....        miejscowość i data                                                 podpis i imienna pieczęć Oferenta

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Załącznik nr 2oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych do zapytania ofertowego nr 1E/2016 z dnia  22.03.2016 r.

dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych
i nagród w ramach projektu pt.„Młodzi ekolodzy”  - program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum

w Warcie współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Dane Oferenta
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Oświadczam, że w/w Oferent nie jest  powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
  5. w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

……………………………….… dnia ……………                             ………………………………………..

             (miejscowość)                                                                                   (podpis osoby  upoważnionej
                                                                                                                       do reprezentowania Oferenta)    

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »