OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do złożenia oferty cenowejZapytanie ofertowe nr 2E/2016
Zaproszenie do złożenia oferty cenowejZapytanie ofertowe nr 2E/2016 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
29.03.2016.
Image

 

Warta, dn. 29.03.2016 r.

 

 

Gmina i Miasto Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe nr 2E/2016

 

W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu pt.„Młodzi ekolodzy”  - program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Warcie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodz
i, zapraszamy do składania oferty cenowej na organizację wyjazdów edukacyjnych.

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

I.     Przedmiot zamówienia:

Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach umowy nr 952/EE/D/2015.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu „Młodzi ekolodzy”  - program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Warcie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2. Przedmiotem zamówienia jest: transport autokarem wyposażonym w klimatyzację oraz wc, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla każdego uczestnika i opiekunów, wszystkie opłaty drogowe obejmujące całą trasę wyjazdu, bilety wstępu, opieka przewodników, przejazdy i koszty związane z realizacją programu wyjazdu edukacyjnego.

 

3. Opis wymagań:

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka miary

 

Cena jedn.  w złotych brutto

 

 

Wartość ogółem
zł. w brutto

1.

1. Termin wyjazdu –
04 – 05 – 06.
2016,

2. Wyjazd w dni robocze,

3. Trasa: Warta ŁódźWarta,

4. Miejsce docelowe wyjazdu Łódź – Zoo,

 

5. Ilość uczestników wyjazdu – 303 uczniów + 31 opiekunów -
1 opiekun na 10 uczniów/- razem 334 osoby; zajęcia dydaktyczne dla 303 uczniów, grupy 25 osobowe /12grup/

6. Wyjazd sprzed budynku PG w Warcie, ul. Świętojańska 5,


7.
Transport autokarem
z  wc i klimatyzacją,

 

8. Bilety wstępu + zajęcia dydaktyczne "CITES jest GITES – rola Konwencji Waszyngtońskiej w ochronie bioróżnorodności." oraz

"Przywracane naturze - europejskie programy hodowlane EEP, dla wszystkich uczestników. 

 

9.  Powrót do szkoły do godz. 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.     Liczba uczestników skierowanych na wyjazd będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie może skierować więcej osób niż ilość określona w powyższej tabeli. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się zorganizowanie wyjazdu dla liczby osób wskazanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby uczestników.
  2. Liczba uczestników wyjazdu oraz planowany termin wyjazdu wskazane zostaną Wykonawcy telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

6.      W przypadku mniejszej w stosunku do planowanej liczby uczestników wyjazdu Wykonawca uwzględni ten fakt i pomniejszy proporcjonalnie koszty wyjazdu
z uwagi na mniejsze ilości biletów i środków transportu niezbędnych do obsługi wyjazdu.

7.      Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił Zamawiającemu szczegółowy program każdego wyjazdu najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb w celu kontroli stanu technicznego pojazdu i trzeźwości kierowcy.

9.      Wystąpienie kosztów związanych z ewentualną zmianą programu, przedłużeniem czasu trwania wyjazdu i innych nieprzewidzianych okoliczności nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwoty określone w ofercie.

 

 

II.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1.      Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania,

2.      Posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie określonym
w przedmiotowym zapytaniu,

3.      Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.      Złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu,

6.      Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

7.      Wyrażą zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i przez wszystkie organy kontrolujące Projekt – złożenie oferty jest uznawane z wyrażenie zgody.

 

IV. Zakres wykluczenia wykonawców w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskich, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

V.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane  Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto,

Płatności uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Zleceniobiorcę.

Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć  w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.                  wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia; Opis wymagań dla poszczególnych wyjazdów (pkt. II),

2.                  oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (wg wzoru załącznik nr 1),

3.                  oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
(wg wzoru załącznik  nr 2).

 

 

VI. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

VII.  Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich  cena brutto.  Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto.

Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

W przypadku złożenia przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej oferty oprócz ceny brutto Zamawiający weźmie pod uwagę kolejność  wpływu ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

 

VIII.  Miejsce, termin i sposób  złożenia oferty:

1. Oferty należy składać do dnia 08.04.2016 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie osobiściew sekretariacie UGiM Warta, ul. Rynek Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem: „Organizacja wyjazdów edukacyjnych na potrzebę realizacji projektu Młodzi ekolodzy - program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Warcie” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby UGiM Warta.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4.Oferent  może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zleceniodawca dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

 

Weryfikacja ofert  zostanie przeprowadzona do 11.04.2016 r. w Urzędzie Gminy  i Miasta 
w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290  Warta.

O wyniku naboru Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Złożone oferty  powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

Załączniki:

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1oświadczenie Oferenta  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  do zapytania ofertowego nr 2E/2016 z dnia 29.03.2016 r. dotyczącego organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu Młodzi ekolodzy”  - program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Warcie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że spełniamy/spełniam warunki zgodne z punktem III zapytania ofertowego:

- posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

-znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-gwarantuję/emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego,

-zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w następującym terminie
……………………………………………………………………………
-zobowiązuję/emy się  zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Ponadto oświadczamy, że:

-zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zleceniodawcę w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych roszczeń,

-uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

 

 

 

...................................................                               …………………………………………....        miejscowość i data                                                 podpis i imienna pieczęć Oferenta

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Załącznik nr 2oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych do zapytania ofertowego nr 2E/2016 z dnia 29.03.2016 r. dotyczącego organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu Młodzi ekolodzy”  - program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Warcie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Dane Oferenta
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Oświadczam, że w/w Oferent nie jest  powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

……………………………….… dnia ……………                             ………………………………………..

             (miejscowość)                                                                                   (podpis osoby  upoważnionej
                                                                                                                       do reprezentowania Oferenta)        

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »