OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie na "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy"
Zapytanie na "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy" | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
13.12.2016.

Warta dn. 13.12.2016 r.

 

 

Zapytanie cenowe

 

I.        Zamawiający

 

 Gmina i Miasto Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
Strona internetowa: www.gimwarta.pl, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 

II.                Przedmiot Zamówienia

 

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy (z obwodu szkoły) oraz ich powrotnym odwiezieniu. Realizacja zamówienia od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 

III. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

 

Ewelina Alberczak (43) 8287111 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Dowóz  i odwóz uczniów do szkoły odbywać się będzie na dwóch trasach:

1.1 I trasa Rossoszyca – Mogilno – Borek Lipiński – Lipiny – Boczki Stare – Boczki Nowe  – Rożdżały – Rossoszyca długość około 19 km x 3 = 57 km.

1.2 II trasa Rossoszyca – Pierzchnia Góra – Józefów Wiktorów – Lasek – Miedze – Rożdżały – Józefka  – Raszelki – Rożdżały – Rossoszyca długość około
38,5 km x 3 = 115,5 km.

 1. Całkowita długość przejazdów dziennie wynosi około 172,5 km.
 2. Dowóz uczniów i odwiezienie do domu ma odbywać się 6 kursami dziennie (2 rano – dowóz, 4 po południu – odwiezienie do domu) od poniedziałku do piątku.
 3. Ilość dzieci dowożonych i odwożonych ok. 120.
 4. Sugerowane 2 autobusy do obsługi.
 5. Autobusy przewożące dzieci muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne przeglądy techniczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego).
 6. Autobus przewożący dzieci winien być oznakowany widocznymi tablicami „AUTOBUS SZKOLNY” (żółte tło, litery barwy czarnej) oraz znakiem „STOP”. Obowiązek oznakowania autobusu spoczywa na Wykonawcy.
 7. W przypadku zmian w obwodzie szkoły związanych z reformą edukacji Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tras dowozu w trakcie trwania umowy.

 

 

 

 

V.     Sposób i termin składania ofert:


Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  lub osobiście w Sekretariacie lub pocztą na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta. Koszty związane z przygotowaniem, sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Składane oferty powinny być opisane: „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy (z obwodu szkoły) oraz ich powrotnym odwiezieniu”.

Oferty należy składać do dnia 22.12.2016 r. do godz. 10:00.    
 

VI. Sposób zapakowania ofert składanych osobiście lub przesyłanych pocztą:

 

Oferta ma zostać zapakowana w kopertę. Koperta ma zostać zatytułowana „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy (z obwodu szkoły) oraz ich powrotnym odwiezieniu”. Oferta ma zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

 

VII.           Oferty przesyłane drogą elektroniczną:

 

Oferta powinna być przesłana na formularzu cenowym stanowiącym złącznik nr 1, podpisana przez Wykonawcę z pieczątkami, w PDF lub JPG jako załącznik do          e-maila na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

VIII.        Termin wykonania zamówienia:

 

W okresie 02.01.2017 r. – 31.12.2017 r. po dniu podpisania umowy.

 

IX.              Rozstrzygniecie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia:

 

Rozstrzygnięcie nastąpi 22.12.2016 r. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie trzech dni od otwarcia ofert. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia zapytania, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

X.                 Kryterium wyboru – Cena 100 %      

 

XI.              Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.                                                                               

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Warta

 

Jan Serafiński

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

..................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

OFERTA CENOWA

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

................................................................................................................................................................................................

 

Nazwa i siedziba zamawiającego

Gmina i Miasto Warta, z siedzibą 98-290 Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

 

 

Nawiązując do Zapytania cenowego z dnia …..................... r. o zamówieniu dotyczącego wykonanie usługi dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy (z obwodu szkoły) oferujemy zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, wykonanie

za cenę netto za jeden kilometr trasy ............. zł.

podatek VAT w kwocie ………………… zł.

cena brutto za jeden kilometr trasy ………….. zł.

(słownie: ………………………………………………………………………………..….. zł.)

 

 1. Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
 2. Przedmiot zamówienia wykonamy sami, bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*.
 3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu.
 4. Oświadczamy, Jestem(jesteśmy) uprawniony(uprawnieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i spełniam(y) następujące warunki dotyczące*:

4.1  Posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

4.2  Posiadania wiedzy i doświadczenia;

4.3  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonania zamówienia;

4.4  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

........................, dnia ................ r.                               .............................................................

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania dostawcy)

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »