OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
11.01.2017.

Zarządzenie Nr 7/2017

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 i poz. 1948) oraz uchwały Nr XXXIV/183/16 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 16 listopada 2016r.   w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” zarządzam  co następuje:

 

 

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku w zakresie:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

3. integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska;

4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

5. turystyka i krajoznawstwo;

 

§2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2017

        Burmistrza Gminy i Miasta Warta

                    z dnia 11 stycznia 2017r.

 

 

URZĄD GMINY I MIASTA W WARCIE

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE/WSPARCIE

REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017 W ZAKRESIE: 

1). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2). wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3). integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

4). działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

5). turystyka i krajoznawstwo;

 

Rodzaj i forma realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych

 

 

I.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Zadania Nr 1  o wspieranie - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

     1.Forma realizacji zadania:

            -  wsparcie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów,

     2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 89.000,00 zł.

 

II. Zadanie w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie nr 1 o powierzenie – Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

 

  1. Forma realizacji zadania:

          - organizacja regat żeglarskich

  1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 18.000,00 zł.

 

Zadanie nr 2 o wsparcie – Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej             i piłki nożnej

  1. Forma realizacji zadania:

-        organizacja turniejów piłkarskich

-        organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży 

  1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 6.000,00 zł

 

Zadanie nr 7 o powierzenie – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

1.Forma realizacji zadania:

-        zajęcia dydaktyczne i praktyczne z wędkarstwa

-        zakup sprzętu wędkarskiego

-        organizacja i uczestnictwo w zawodach wędkarskich

  1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 3.000,00 zł

 

Zadanie nr 8 o powierzenie – Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Warta

1.Forma realizacji zadania:

-        upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

-        promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

2.Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 3.000,00 zł.

 

III.  Zadanie w zakresie integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

 

Zadania Nr 1 o wsparcie – Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

     1.Forma realizacji zadania:

         -   Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 4.000,00 zł.

 

IV. Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Zadanie Nr 1 o powierzenie – - Organizacja spotkań integracyjnych podtrzymujących więzi kulturowe i tradycję regionu;

 

  1. Forma realizacji zadania:

- organizacja spotkań integracyjnych podtrzymujących więzi kulturowe  i tradycję regionu;

2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 17.100,00 zł.

 

V. Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

 

 

Zadanie nr 1 o powierzenie - Propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu    z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy i Miasta Warta

 

1.     Forma realizacji zadania:

- propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy i Miasta Warta

 

2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 4.000,00 zł.


 

I. Zasady przyznawania dotacji:

1.Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie     z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 i poz. 1948)

2.O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się:

a).organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 w/w ustawy

b).podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

3.Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej (podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywną oceną oferty wraz z propozycją dotacji przedstawioną Burmistrzowi przez Komisję Konkursową.

4.Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz.

5.Od oceny Komisji i decyzji Burmistrza nie przewiduje się możliwości odwołania.

6.Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Burmistrza.

7. Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

 

 

II. Termin i warunki realizacji zadań

1.Termin realizacji zadania od lutego 2017 r. do grudnia 2017 r.

Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania.

2.Warunki realizacji zadania:

a).Zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie    z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

b). W przypadku udzielenia dotacji o wsparcie realizacji zadania kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów całości zadania (5% wkładu własnego).

c).Odbiorcami zadania powinni być mieszkańcy Gminy i Miasta Warta.

d).Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji

 dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

e).Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.

 

 

III. Termin składania ofert :

1.Termin składania ofert na poszczególne zadania do dnia 02 lutego 2017r. do godz. 1500

2.Do oferty należy dołączyć:

1). kopię statutu podmiotu,

2).aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).

2.Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione.

3.Druk oferty można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, bądź z zakładki „pożytek publiczny” strony internetowej gminy www.gimwarta.pl lub otrzymać w Wydziale Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji, pokój nr 5.

4.Podmioty uprawnione składają pisemne oferty realizacji zadania zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania    z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

5.Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

6.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy    i Miasta w Warcie lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta opatrzonych napisem „Konkurs” oraz rodzajem i nazwą i nr zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego).

Np.:

 „Konkurs”   

 

        Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

  Zadanie nr 1 – Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

 

7.Oferty złożone na innych drukach (OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR OFERTY) po terminie oraz zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

8. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego i wkładu rzeczowego nie będą brane pod uwagę zarówno w ofercie, jak i w trakcie realizacji zadań publicznych.

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.Procedurę otwarcia i wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza, na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów, w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:

1).Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

2).Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym   w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

3).Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne

4).Ocenę planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (przy wsparciu zadania)

5)Ocenę wkładu rzeczowego, osobowego w tym wolontariuszy i pracy społecznej członków

6)Ocenę rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie)

 

Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych                  z nimi kosztami

 

 

ZADANIA

Wysokość środków przyznanych w roku 2016 w zł.

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

89.000,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

89.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

23.000,00

 

Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

12.000,00

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

5.000,00

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

3.000,00

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Warta

3.000,00

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

19.950,00

Organizacja spotkań integracyjnych podtrzymujących więzi kulturowe i tradycję regionu

19.950,00

Turystyka i krajoznawstwo

2.000,00

Propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy i Miasta Warta

2.000,00

Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

4.000,00

Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

4.000,00


Do pobrania:

Wzór oferty.doc

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »