OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie o udziale przedstawicieli w pracach Komisji Konkursowej na 2017r.
Ogłoszenie o udziale przedstawicieli w pracach Komisji Konkursowej na 2017r. | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
11.01.2017.

Ogłoszenie

 

w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                    i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska,  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku na terenie Gminy i Miasta Warta.

 

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 i poz. 1948) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na członków Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny;  za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a).wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy               i Miasta Warta, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział                       w konkursie,

b).korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

c).przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

4.    Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:

a).opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

b).przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

5. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Warta.

6. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.

7. Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.

8. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej do dnia 26 stycznia 2017r. na adres Urzędu Gminy i Miasta Warta, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Warta

Jan Serafiński

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej.doc

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »