OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Informacja o współpracy GiM Warta z organizacjami pozarządowymi
Informacja o współpracy GiM Warta z organizacjami pozarządowymi | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
20.04.2017.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.tj. z 2016 r. poz. 239, 395) organ wykonawcy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

Informacja z realizacji

„Programu współpracy samorządu Gminy i Miasta Warta
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

 i o wolontariacie w roku 2016”

 

 

„Program współpracy samorządu Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XVII/91/15 z dnia 12 listopada 2015 roku.

Następnie Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Warta Nr 7/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w następujących obszarach:

 

 

I. W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadanie nr I - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

 

1.    Ofertę złożył Oddział PTTK im. Dr. E. Kaleniewicz w Warcie/Muzeum      

    Miasta i Rzeki Warty

              przyznane środki na realizację zadania  - 89.000,00 zł.

2.Ofertę złożyła Fundacja Retroinformatyki „Dawne Komputery i gry”

   przyznane środki na realizację zadania – 0,00 zł

3. Ofertę złożyła Fundacja Retroinformatyki „Dawne Komputery i gry”

   przyznane środki na realizację zadania – 0,00 zł

 

 

II. W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Zadanie nr I  -  Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

 

            1. Ofertę złożył PTTK im. Dr. E. Kaleniewicz w Warcie/ Klub Turystyki Wodnej

              przyznane środki na realizację zadania – 12.000,00 zł.

2. Ofertę złożył Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa                                

    w Łodzi

    przyznane środki na realizację zadania – 0,00 zł.

 

 

Zadanie nr II  -  Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej i piłki nożnej

 

 

 

1.    Ofertę złożył Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich  Inicjatyw Atletycznych

                przyznane środki na realizację zadania - 5.000,00 zł.

 

Zadanie nr III  -  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

 

            1.  Ofertę złożył Polski Związek Wędkarski w Sieradzu

               przyznane środki na realizację zadania  - 3.000,00 zł.

 

Zadanie nr IV – Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Warta

 

          1.  Ofertę złożyło Warckie Centrum Kultury w Warcie

               przyznane środki na realizację zadania  - 3.000,00 zł.

 

III. W obszarze integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska

 

Zadanie nr I  -  Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

 

            1.  Ofertę złożył Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  

               Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Koło nr 1 w Warcie

               przyznane środki na realizację zadania  - 4.000,00 zł.

 

IV. W obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zadanie nr I – Organizacja spotkań integracyjnych podtrzymujących więzi kulturowe i tradycję regionu 

1.    Ofertę złożyło Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko

          przyznane środki na realizację zadania – 2.850,00zł.

2.    Ofertę złożyło Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Głaniszew

          przyznane środki na realizację zadania – 2.850,00zł.

3.    Ofertę złożyło Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Ustków         

przyznane środki na realizację zadania – 2.850,00zł.

4.    Ofertę złożyło Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zielęcin         

przyznane środki na realizację zadania – 2.850,00zł.

5.    Ofertę złożyło Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Glinno

          przyznane środki na realizację zadania – 2.850,00zł.

6.    Ofertę złożyło Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew

          przyznane środki na realizację zadania – 2.850,00zł.

7.    Ofertę złożyło Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Cielc

przyznane środki na realizację zadania – 2.850,00zł.

 

V. W obszarze turystyki i krajoznawstwa

Zadanie nr 1 – Propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy i Miasta Warta

 

 

1.    Ofertę złożył Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec im. Marii Konopnickiej w Uniejowie – 10. Drużyna Harcerstwa Córki i Synowie Ognia z Jeziorska             

przyznane środki na realizację zadania – 2.000,00 zł.

 

 

W dniu 08.02.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, w skład której wchodziły następujące osoby: Sławomir Janczak – przewodniczący oraz członkowie Tomasz Jachowicz, Beata Włodarczak, Renata Oczkowska, Łukasz Jeziorny                          i Krzysztof Żubrowski,

Komisja dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

 Wysokość dotacji na poszczególne zadania ustalono na tym samym poziomie, co w ogłoszonym konkursie, wyjątek stanowi:

- zadanie Nr 1 „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” z zakresu I „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, na które wpłynęły trzy oferty, po rozpatrzeniu których Komisja Konkursowa odrzuciła 2 oferty złożone przez Fundację Retroinformatyki „Dawne Komputery i gry” . Oferty zostały odrzucone ze względu na to, iż nie spełniały żadnej z form realizacji zadania a ponadto w żaden sposób nie promowały Gminy i Miasta Warta. Komisja przeznaczyła środki finansowe na powyższe zadanie na jednego oferenta: Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy oddziale PTTK  w Warcie.

- zadanie Nr 4 „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, na które wpłynęło siedem ofert po rozpatrzeniu których Komisja Konkursowa zaproponowała podzielić środki finansowe przeznaczone na powyższe zadanie w równych kwotach na wszystkich oferentów.

Na finansowanie w/w zadań zawarto umowy w dniu 10 lutego 2016 roku.

Środki finansowe na realizację zadań przekazane zostały na konta bankowe organizacji  w transzach w ustalonych w umowach terminach.

Za rok 2016 wszystkie organizacje złożyły sprawozdania w terminie.

Sporządziła:

Beata Włodarczak

 

Warta, dnia 13.04.2017r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »