OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
18.01.2018.

Zarządzenie Nr 8/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

                                     

 

                                               Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018

        Burmistrza Gminy i Miasta Warta

                    z dnia 18 stycznia 2018r.

 

 

URZĄD GMINY I MIASTA W WARCIE

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE/WSPARCIE

REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018 W ZAKRESIE:

 

1). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2). wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3). integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

4). turystyki i krajoznawstwa;

 

Rodzaj i forma realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych

 

I.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadania Nr 1  o wspieranie - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

     1.Forma realizacji zadania:

          -  wsparcie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów;

          - organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji

  miasta i  gminy o charakterze lokalnym, środowiskowym i międzynarodowym;

- organizacja rajdów pieszych/rowerowych (min. 2 rajdy);

- organizacja min. 5 wystaw (plastyczna, fotograficzna, historyczna);

- kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów całości

  zadania (5% wkładu własnego);

- koszty administracyjne nie przekraczające 80% udzielonej dotacji;

- dostępność obiektu od wtorku do niedzieli (dotyczy obiektów muzealnych);

- obowiązek informowania o finansowaniu ze środków budżetu gminy Warta;

     2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 70.000,00 zł.

 

II. Zadanie w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zadanie nr 1 o wsparcie – Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej i piłki nożnej            

 

  1. Forma realizacji zadania:

-        organizacja turniejów piłki siatkowej i piłki nożnej (min. 3 turnieje);

-        organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży 

-        kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów całości

      zadania (5% wkładu własnego);

         - koszty administracyjne nie przekraczające 80% udzielonej dotacji;

         - obowiązek informowania o finansowaniu ze środków budżetu gminy 

           Warta;

 

  1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 6.000,00 zł

 

Zadanie nr 2 o powierzenie – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

1.Forma realizacji zadania:

-        zajęcia dydaktyczne i praktyczne z wędkarstwa;

-        zakup sprzętu wędkarskiego;

-        organizacja i uczestnictwo w zawodach wędkarskich;

-        koszty administracyjne nie przekraczające 80% udzielonej dotacji;

     -    obowiązek informowania o finansowaniu ze środków budżetu gminy 

           Warta;

  1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 3.000,00 zł

 

III.  Zadanie w zakresie integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

Zadania Nr 1 o wsparcie – Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

     1.Forma realizacji zadania:

         -   Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska;

         -   kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów całości

  zadania (5% wkładu własnego);

        -   koszty administracyjne nie przekraczające 80% udzielonej dotacji;

        -   obowiązek informowania o finansowaniu ze środków budżetu gminy Warta;

2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 5.000,00 zł.

 

IV. Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

 

Zadanie nr 1 o powierzenie - Propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu                z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy i Miasta Warta

 

1.     Forma realizacji zadania:

- propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy i Miasta Warta;

- koszty administracyjne nie przekraczające 80% udzielonej dotacji;

- obowiązek informowania o finansowaniu ze środków budżetu gminy Warta;

 

2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 4.000,00 zł.

 

I. Zasady przyznawania dotacji:

1.Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 i poz. 1948, z 2017r. poz. 573, poz. 60 i poz. 1909)

2.O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się:

a).organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 w/w ustawy,

b).podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

3.Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej (podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywną oceną oferty wraz z propozycją dotacji przedstawioną Burmistrzowi przez Komisję Konkursową.

4.Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz.

5.Od oceny Komisji i decyzji Burmistrza nie przewiduje się możliwości odwołania.

6.Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Burmistrza.

7. Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

 

II. Termin i warunki realizacji zadań

1.Termin realizacji zadania od lutego 2018 r. do grudnia 2018 r.

Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania.

2.Warunki realizacji zadania:

a).Zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

b). W przypadku udzielenia dotacji o wsparcie realizacji zadania kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów całości zadania (5% wkładu własnego).

c).Odbiorcami zadania powinni być mieszkańcy Gminy i Miasta Warta.

d).Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji

 dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

e).Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.

 

III. Termin składania ofert :

1.Termin składania ofert na poszczególne zadania do dnia 09 lutego 2018r. do godz. 1500

2.Do oferty należy dołączyć:

1). kopię statutu podmiotu,

2).aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).

2.Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione.

3.Druk oferty można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, bądź z zakładki „pożytek publiczny” strony internetowej gminy www.gimwarta.pl lub otrzymać w Wydziale Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji, pokój nr 5.

4.Podmioty uprawnione składają pisemne oferty realizacji zadania zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania                                z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

5.Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

6.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta opatrzonych napisem „Konkurs” oraz rodzajem i nazwą i nr zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego).

Np.:

 „Konkurs”   

        Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

  Zadanie nr 1 –  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

 

7.Oferty złożone na innych drukach  po terminie oraz zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

8. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego i wkładu rzeczowego nie będą brane pod uwagę zarówno w ofercie, jak i w trakcie realizacji zadań publicznych.

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.Procedurę otwarcia i wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza, na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów, w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:

1).Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

2).Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

3).Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne

4).Ocenę planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (przy wsparciu zadania)

5)Ocenę wkładu rzeczowego, osobowego w tym wolontariuszy i pracy społecznej członków

6)Ocenę rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie)

 

Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 

 

ZADANIA

Wysokość środków przyznanych w roku 2017 w zł.

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

89.000,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

89.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

30.000,00

 

Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

18.000,00

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

6.000,00

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

3.000,00

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Warta

3.000,00

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

17.100,00

Organizacja spotkań integracyjnych podtrzymujących więzi kulturowe i tradycję regionu

17.100,00

Turystyka i krajoznawstwo

4.000,00

Propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy i Miasta Warta

4.000,00

Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

4.000,00

Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

4.000,00

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 8/2018.pdf

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »