OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Konkursy
Konkursy | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
30.06.2009.
Wznowienie konkursu dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Urząd Marszałkowski w Łodzi wznawia konkurs nr POKL/I/9.5/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.5, Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki przyczyniające się do pobudzenia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:


- ­ tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich;

- projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach;

- działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

- studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej,

- programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
8 533 154 PLN
.

Konkurs ma charakter otwarty co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły od dnia wznowienia tj. od 18 maja 2009 r. do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dany konkurs lub do dnia 31 grudnia 2009 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tj. od godz. 8:00 do godz.16:00. Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Punkt Informacyjny PO KL, 90-051 Łódź, ul. Roosevelta 15. Wnioski można również wysyłać przesyłką kurierską lub pocztą na adres Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, w Punkcie Informacyjnym w Łodzi, ul. Roosevelta 15, oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, tel. (42) 663 33 92, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

Wznowienie konkursu dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/9.2/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.2, Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki przyczyniające się do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służących podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

- ­ diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy;

- programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
 • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych,
 • efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej potrzeb do lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),
 • współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki),
 • wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
8 668 125 PLN.

Konkurs ma charakter otwarty co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły od dnia wznowienia tj. od 18 maja 2009 r. do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dany konkurs lub do dnia 31 grudnia 2009 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tj. od godz. 8:00 do godz.16:00. Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Punkt Informacyjny PO KL, 90-051 Łódź, ul. Roosevelta 15. Wnioski można również wysyłać przesyłką kurierską lub pocztą na adres Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, w Punkcie Informacyjnym w Łodzi, ul. Roosevelta 15, oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, tel. (42) 663 33 92, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Wznowienie konkursu dla Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/9.3/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.3, Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki przyczyniające się do zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację rynku pracy. Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

- kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy;

- kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych;

- programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji);

- usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy;

­- wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego, w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:

 • monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 • podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
 • rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
10 513 571 PLN.

Konkurs ma charakter otwarty co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły od dnia wznowienia tj. od 25 maja 2009 r. do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dany konkurs lub do dnia 31 grudnia 2009 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tj. od godz. 8:00 do godz.16:00. Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Punkt Informacyjny PO KL, 90-051 Łódź, ul. Roosevelta 15. Wnioski można również wysyłać przesyłką kurierską lub pocztą na adres Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, w Punkcie Informacyjnym w Łodzi, ul. Roosevelta 15, oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, tel. (42) 663 33 92, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć