OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
12.01.2015.

Zarządzenie Nr 2/15

 

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

 

z dnia 12 stycznia 2015 roku

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr LVIII/288/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” zarządzam co następuje:

 

 

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku w zakresie:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3. integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

4. pomocy społecznej

5.ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym        

§2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                           Burmistrz

                                                                                        Jan Serafiński

 

                               Załącznik do Zarządzenia Nr  2/15

               Burmistrza Gminy i Miasta Warta

                         z dnia 12 stycznia 2015r.

 

 

URZĄD GMINY I MIASTA W WARCIE

 

OGŁASZA

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZANIE/WSPARCIE

 

REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2015 W ZAKRESIE:

 

1). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2). wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3). integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

4). pomocy społecznej

5). ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,     

 

 

Rodzaj i forma realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych

 

 

I.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Zadania Nr 1  o powierzenie - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

     1.Forma realizacji zadania:

            -  wsparcie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów,

- organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji miasta

   i  gminy o charakterze lokalnym, środowiskowym i międzynarodowym.

     2. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 90.000,00 zł.

 

II. Zadanie w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie nr 1 o powierzenie – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

 1. Forma realizacji zadania:

- organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym

- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu

- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

      2.Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 162.000,00 zł.

 

Zadanie nr 2 o powierzenie – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

 1. Forma realizacji zadania:

- organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym

- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu

- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

 1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 26.000,00 zł

 

Zadanie nr 3 o powierzenie – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

 1. Forma realizacji zadania:

- organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym

- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu

- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

 1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  -12.000,00 zł.

 

Zadanie nr 4 o wsparcie – Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

 1. Forma realizacji zadania:

          - organizacja regat żeglarskich

 1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 9.000,00 zł.

 

Zadanie nr 5 o powierzenie – Popularyzacja zapasów wśród dzieci

 1. Forma realizacji zadania:

-          organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych dla dzieci i młodzieży

-          organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

 1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  -11.000,00 zł.

 

 

Zadanie nr 6 o powierzenie – Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej             i piłki nożnej

 1. Forma realizacji zadania:

-          organizacja turniejów piłkarskich

-          organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży 

 1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 10.000,00 zł

 

Zadanie nr 7 o powierzenie – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

1.Forma realizacji zadania:

-          zajęcia dydaktyczne i praktyczne z wędkarstwa

-          zakup sprzętu wędkarskiego

-          organizacja i uczestnictwo w zawodach wędkarskich

 1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 3.000,00 zł

 

Zadanie nr 8 o wsparcie – Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Warta

1.Forma realizacji zadania:

-          upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

-          promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

2.Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  - 3.000,00 zł.

 

III.  Zadanie w zakresie integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

 

Zadania Nr 1 o wsparcie – Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

     1.Forma realizacji zadania:

         -   Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

     2. Wysokość  środków publicznych planowanych na realizację zadania  -3.000,00 zł.

    

 

IV.  Zadanie w zakresie pomocy społecznej 

      

Zadanie nr 1 o powierzenie – Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta  

     1. Forma realizacji zadania:

            - zagospodarowanie czasu wolnego,

            - wyrównywanie zaległości w nauce,

- rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych,

- eliminowanie zaburzeń zachowań,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  26.000,00 zł.

 

 V. Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia z zakresu 

       przeciwdziałania patologiom społecznym

 

Zadanie nr 1 o powierzenie – Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w rejonie działania Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.

    1. Forma realizacji zadania:

            - opracowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. „Troska o zdrowie i               

              zapobieganie uzależnieniom” dla młodzieży gimnazjalnej,

    2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  1.700,00 zł.

   

 

Zadanie nr 2 o powierzenie – Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta

     1 Forma realizacji zadania:

               - organizacja festynów i koncertów antyalkoholowych,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 3.000,00 zł.

 

Zadanie nr 3 o powierzenie – Promocja i upowszechnianie turystyki

     1. Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,

              - organizowanie rajdów, wystaw i odczytów,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 1.700,00 zł.

 

 

Zadanie nr 4 o powierzenie – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie gminy i miasta Warta

     1 Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - szkolenie dzieci i młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  6.000,00 zł.

 

 

Zadanie nr 5 o powierzenie - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

    1 Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci młodzieży,

              - szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - udział w zawodach sportowych (koszty podróży, wpisowe),

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 6.000,00 zł.

 

 

Zadanie nr 6 o powierzenie - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy

    1.  Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej,

              - zakup nagród i sprzętu sportowego,

              - organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  2.000,00 zł.

 

Zadanie nr 7 o powierzenie - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Raczkowie

    1. Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

    2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 2.000,00 zł.

   

 

Zadanie nr 8 o powierzenie - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Warta 

    1. Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,

              - prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z grup ryzyka,

               - szkolenie dzieci i młodzieży

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  17.000,00 zł.

 

Zadanie nr 9 o powierzenie - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Socha 

    1.  Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - koszty uczestnictwa w zawodach sportowych,

    2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  3.000,00 zł.

 

Zadanie nr 10 o powierzenie - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Ustków 

    1. Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - koszty uczestnictwa w zawodach sportowych,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  4.000,00 zł.

 

Zadanie nr 11 o powierzenie – Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu

     1.  Forma realizacji zadania:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu

                 życia,

2.    Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  1.500,00 zł.

 

Zadanie nr 12 o powierzenie – Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu,  narkotykom i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

     1. Forma realizacji zadania:

              - organizacja kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania agresji, przemocy  

                 i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy i miasta Warta,

              -  zakup nagród i niezbędnych artykułów,

     2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  1.000,00 zł.

    

Zadanie nr 13 o powierzenie – Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

      1.  Forma realizacji zadania:

              - opracowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. „Dzieci nie piją

                alkoholu”  dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

      2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  1.300,00 zł.

 

Zadanie nr 14 o powierzenie – Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży sołectwa Zagajew i zagospodarowanie wolnego czasu

      1.  Forma realizacji zadania:

              - zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

      2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  1.500,00 zł.

 

Zadanie nr 15 o powierzenie – Przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

      1.  Forma realizacji zadania:

              - przeprowadzenie szkoleń wśród dzieci i młodzieży

      2.  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania –  1.900,00 zł.

 

 

 

I. Zasady przyznawania dotacji:

1.Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.)

2.O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się:

a).organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 w/w ustawy

b).podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

3.Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej (podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywną oceną oferty wraz z propozycją dotacji przedstawioną Burmistrzowi przez Komisję Konkursową.

4.Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz.

5.Od oceny Komisji i decyzji Burmistrza nie przewiduje się możliwości odwołania.

6.Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Burmistrza.

7. Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

 

 

II. Termin i warunki realizacji zadań

1.Termin realizacji zadania od lutego 2015 r. do grudnia 2015 r.

2.Warunki realizacji zadania:

a).Zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

b).Odbiorcami zadania powinni być mieszkańcy Gminy i Miasta Warta.

c).Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji

 dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

d).Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.

 

 

III. Termin składania ofert :

1.Termin składania ofert na poszczególne zadania do dnia 3 lutego 2015r. do godz. 1500

2.Do oferty należy dołączyć:

1). kopię statutu podmiotu,

2).aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).

2.Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione.

3.Druk oferty można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, bądź z zakładki „pożytek publiczny” strony internetowej gminy www.gimwarta.pl lub otrzymać w Wydziale Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji.

4.Podmioty uprawnione składają pisemne oferty realizacji zadania zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

5.Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

6.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta opatrzonych napisem „Konkurs” oraz rodzajem i nazwą i nr zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego).

Np.:

 „Konkurs”   

 

        Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

  Zadanie nr 1 – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

 

7.Oferty złożone na innych drukach, po terminie oraz zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.Procedurę otwarcia i wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza, na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów, w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:

1).Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

2).Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

3).Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne

4).Ocenę planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (przy wsparciu zadania)

5)Ocenę wkładu rzeczowego, osobowego w tym wolontariuszy i pracy społecznej członków

6)Ocenę rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie)

 

Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 

 

ZADANIA

Wysokość środków przyznanych w roku 2014 w zł.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

88.000,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

88.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

208.000,00

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

175.000,00

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

26.000,00

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

12.000,00

Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

5.000,00

Popularyzacja zapasów wśród dzieci

10.000,00

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

7.000,00

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

3.000,00

Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

3.000,00

Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

3.000,00

Pomoc społeczna

24.000,00

Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta

24.000,00

Ochrona i promocja zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

49.900,00

Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w rejonie działania Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.

1700,00

Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta

3.000,00

Promocja i upowszechnianie turystyki

1.600,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Publicznego Gimnazjum w Warcie

6.000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych(zapasy) na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

6.000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy

2.000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Raczkowie

2.000,00

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i    instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Warta 

17.000,00

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Socha 

3.000,00

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Ustków

4.000,00

Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu

1.500,00

Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu, narkotykom i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

1.000,00

Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

1.300,00

Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży sołectwa Zagajew i zagospodarowanie wolnego czasu

1.500,00

 

Do pobrania wzór oferty:

Wzór oferty

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »