OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie o udziale przedstawicieli w pracach Komisji Konkursowej
Ogłoszenie o udziale przedstawicieli w pracach Komisji Konkursowej | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
13.01.2015.

Ogłoszenie

 

 

w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku na terenie Gminy i Miasta Warta.

 

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na członków Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny; za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a).wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy i Miasta Warta, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,

b).korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

c).przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

4. Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:

a).opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

b).przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

5. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Warta.

6. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.

7. Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.

8. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej do dnia 30 stycznia 2015r. na adres Urzędu Gminy i Miasta Warta, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.

 

Do pobrania plik doc:

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »