OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Spot promujący
Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza G i M Warta z dnia 15 czerwca 2015 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
15.06.2015.

Zarządzenie Nr 43/15

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia 15 czerwca 2015 roku

 

 

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

                  im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu

 

 

             Na podstawie art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r.  poz. 941, poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 827 , poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 357)  oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318; z 2014r. poz. 379 i poz.1072) zarządzam, co następuje:

 

          § 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu.

 

            § 2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone:

1)     na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie,

2)     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie,

3)     na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie,

4)     na stronie internetowej Szkoły Podstawowej we Włyniu

            § 3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty.

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                             

 

 

 

                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Warta

 

                                                                                                Jan Serafiński

 

 

 

                                                                                                                          Załącznik nr 1

                                                                                                      do Zarządzenia  nr  43 /15

                                                                                                      Burmistrza Gminy i Miasta  Warta  

                                                                                                      z dnia 15 czerwca 2015 roku

                                                     

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  WARTA

ogłasza konkurs na stanowisko

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu

Włyń 10  98-290 WARTA

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w  sprawie  wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  osoba  zajmująca stanowisko  dyrektora  oraz  inne  stanowiska  kierownicze  w  poszczególnych  typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.).

 

II.  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60 poz. 373 z póź.zm.) oferty składane przez kandydatów powinny zawierać następujące dokumenty:

1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-       stażu  pracy  pedagogicznej - w  przypadku  nauczyciela albo

-       stażu  pracy  dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

-       stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4.  oryginały  lub  poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5.  oryginały  lub  poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganego  wykształcenia, w  tym dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych  lub  świadectwa  ukończenia studiów podyplomowych  z  zakresu  zarządzania albo  świadectwa  ukończenia  kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 

6.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych;

7.  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8.  oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9.  oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  karany  zakazem  pełnienia  funkcji związanych  z  dysponowaniem  środkami  publicznymi,  o  których  mowa  w art.  31  ust.  1  pkt.  4 ustawy  z  dnia  17  grudnia  2004  r.  o  odpowiedzialności za  naruszenie  dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 168);

10.oświadczenie  o  dopełnieniu  obowiązku,  o  którym  mowa  w  art.  7  ust. 1 i ust.3a

 ustawy  z  dnia  18  października  2006  r.  o  ujawnianiu  informacji  o dokumentach  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1388) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku;

11.oryginał  lub  poświadczoną  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem kopię aktu nadania  stopnia  nauczyciela  mianowanego  lub  dyplomowanego wraz z uzasadnieniem  - w przypadku nauczyciela;

12.oryginał  lub  poświadczoną  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem kopię

karty oceny  pracy  lub  ocenę  dorobku  zawodowego - w  przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13.oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76  ust.1  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  –  Karta  Nauczyciela  (Dz.U. z  2014r., poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  o  szkolnictwie  wyższym (Dz.  U. z 2012r.,  poz. 572,  z późn. zm.)  –  w  przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14.oświadczenie,  że  kandydat  ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i korzysta z pełni  praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15.oświadczenie,  że  kandydat  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych  (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182, 1662) w celach przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i napisem

 

,,KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ   we Włyniu”                     

 

w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. do godziny 15.00w sekretariacie Urzędu  Gminy  i Miasta w Warcie. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i    Miasta Warta.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego  kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału  Oświaty, pokój nr 3,  telefon   43 82 87 111.

 

                                                                                                 

                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Warta

 

                                                                                               Jan Serafiński

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »