OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Inwestycje arrow Inwestycje 2012
Inwestycje 2012 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
14.08.2015.

Realizacja wydatków majątkowych. 

Rolnictwo i łowiectwo: 

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Plan 441.686,00 zł, wykonanie 441.685,39 zł – 100,00%: 

- budowa sieci wodociągowej Józefka-Raszelki I etap. Plan 441.686,00 zł, wykonanie 441.685,39 zł – 100,00%. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „RAWO” z Tuliszkowa. Wartość robót wynikająca z umowy 436.013,34 zł. Inspektor nadzoru Marianna Łuczak Sieradz z wynagrodzeniem 5.660,00 zł. Wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 441.673,34 zł.

Transport i łączność. 

1) Drogi publiczne gminne. Plan 499.365,50 zł, wykonanie 499.354,90 zł – 100,00%. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

a) modernizacja dróg dojazdowych w gminie Warta (droga Rożdżały w kierunku Boczek). Plan 488.527,00 zł, wykonanie 488.526,61 zł – 100,00%. Zgodnie z zawartą umową na wykonawstwo z firmą SIDROG Sp. z o.o. z siedzibą w Domaniewie na kwotę 477.404,33 zł zrealizowano zadanie i oddano do użytku jezdnię o nawierzchni asfaltowej o dł. 1,480 km i szer. 4,0 m. Wartość całości robót wg OT wynosi 488.526,61 zł.

b)  zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Tądów Dolny. Plan 10.838,50 zł, wykonanie 10.828,29 zł – 100,00%. Zakupiono i zamontowano 2 sztuki wiat przystankowych z elementów stalowych.

Turystyka: 

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Plan 1.489.836,75 zł, wykonanie 1.379.678,70 zł – 92,61%. Realizacja założonych zadań przedstawia się następująco:

a)  Realizacja projektu „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”: 

- Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: Przystań kajakowa „Warta”: Plan 100.733,00 zł, wykonanie 100.732,90 zł – 100,00%. Zadanie zakończone. Realizowane w latach 2011-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wykonawca P.H.U. Hydromel Sp. z o.o. w Sieradzu. Wybudowano zjazd z drogi, nabrzeże do cumowania, zaadaptowano starorzecze poprzez wybudowanie toru dla kajaków i parkingu. Wartość zrealizowanej inwestycji – 411.690,87 zł,

- Ścieżka edukacji ekologicznej „Warta”. Plan 1.359,50 zł, wykonanie 1.359,50 zł – 100,00%. Zadanie     zrealizowane.

b) Budowa Przystani jachtowej w Ostrowie Warckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą:

-  Budowa Centrum edukacji Ekologicznej „Natura 2000”. Plan 484.056,59 zł, wykonanie 483.664,62 zł – 99,93%. Zadanie zrealizowane w roku 2012, 2013 przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowite koszty zrealizowanej inwestycji 725.783,87 zł. wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane „MARO-BUD” Turek. Wybudowano i wyposażono budynek pełniący funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne,

-  Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Ostrów Warcki. Plan 491.743,00 zł, wykonanie 483.058,12 zł – 98,23%. Zadanie zrealizowane w cyklu jednorocznym. Nie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Współfinansowane w 75% w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki otrzymano w 2013 r. Wykonawca robót Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych ‘WZGÓRZE” na łączną wartość 473.058,12 zł. Koszty inwestycji łączne z inspektorem nadzoru 483.058,12 zł. W ramach inwestycji powstał plac rekreacyjny z miejscem do carawaningu,

- Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki – projekt + I etap. Plan 390.000,00 zł, wykonanie 289.050,00 zł – 74,12%. Projekt wykonała za kwotę 36.900,00 zł Pracowania Melioracyjna Melioprojekt Jerzy Kołomak z Sieradza zgodnie z zawartą umową. Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Wykonawca Zakład Budowlany „EKOBUDOWA” Sieradz. Wartość robót 2.459.894,39 zł. Termin zakończenia 15.11.2014 r. W roku 2012 wykonano roboty za kwotę 252.150,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa: 

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 1.344.280,26 zł, wykonanie 1.204.198,80 zł – 89,58%.

 a) W roku 2012 został zakończony projekt w ramach osi priorytetowej „Odnowa Obszarów Miejskich”   RPO WŁ na lata 2007-2013, działanie VI.I. Rewitalizacja obszarów problemowych pn. „Rewitalizacja Miasta Warta – etap I” obejmująca: 

- Adaptacja starego przedszkola na budynek administracyjno-socjalny. Plan 1.230,00 zł, wykonanie 1.071,32 zł – 87,10%. W roku 2012 zgodnie z harmonogramem poniesiono koszty promocji zadania.

- Modernizacja Budynku Warckiego Centrum Kultury w Warcie. Plan 302.567,59 zł, wykonanie 287.040,96 zł – 94,87%. Wykonawca Dominika Stankiewicz F.U. „FINANS-BUD” Kuśnie. Koszty inwestycji w roku 2012 – 287.040,96 zł. Budynek został ocieplony, zmodernizowany od wewnątrz poprzez wymianę instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej, odnowienie powierzchni ścian, posadzek i wymianę osprzętu centralnego ogrzewania.

- Rewitalizacja Rynku im. Wł. St. Reymonta w Warcie z przyległymi ulicami. Plan 712.328,67 zł, wykonanie 624.757,78 zł – 87,71%. Wykonawca P.U.H. „WADRI” Sieradz. Wartość całości robót 606.593,56 zł. W roku 2012 poniesiono koszty w wysokości 624.757,78 zł. Wymieniono nawierzchnię ciągów pieszych (chodniki i plac). Przebudowano sieć wodociągową i zmodernizowano oświetlenie uliczne.

- Utworzenie zielonego skweru z placem zabaw w Warcie przy ul. Skarżyńskiego. Plan 226.154,00 zł, wykonanie 189.648,74 zł – 83,86%. Wykonawca Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Wzgórze” w Warcie. Wartość robót 183.600,00 zł. Koszty inwestycji w 2012 r. – 189.648,74 zł. Wymieniono ogrodzenie, utworzono i wyposażono plac zabaw, zamontowano 4 lampy parkowe, nasadzono zieleń, wybudowano ścieżki żwirowe.

b) Zakupy inwestycyjne – koszty związane z wykupem gruntów pod modernizację dróg ul. Terenowa i droga przy Cmentarzu. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł – 100,00%.

c) Nabycie nieruchomości zabudowanej w Głaniszewie na potrzeby społeczności lokalnej. Plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.680,00 zł – 98,55%.

 

Administracja publiczna. 

1) Urzędy gmin. Plan 59.000,00 zł, wykonanie 58.821,31 zł – 99,70%. Wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne – komputerowe. Wykonawca firma Komputronik „Pecet” Grzegorz Gajda z Sieradza. Dokonano zakupu serwera sieci komputerowej, system operacyjny Microsoft Windows. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 18.996,00 zł, wykonanie 18.996,00 zł – 100,00%: 

1) Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – 100,00%. Udzielono pomocy finansowej dla KP PSP w Sieradzu na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowsko-wodnego.

 2) Ochotnicze straże pożarne. Plan 8.996,00 zł, wykonanie 8.996,00 zł – 100,00%. Dofinansowano zakup sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego dla OSP Warta. Zakupiono nożyce hydrauliczne Holmatro CU 4035 NCT II”.

 

Różne rozliczenia. 

1) Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 193.410,00 zł, wykonanie 193.410,00 zł – 100,00%. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1739E Wilkszyce - Krąków”.  Zadanie rozliczono.

Oświata i wychowanie. 

1) Szkoły Podstawowe. Plan 33.948,00 zł, wykonanie 33.948,00 zł – 100,00%. Zadania założone do realizacji:

a) Termomodernizacja Budynku szkoły Podstawowej we Włyniu. Plan 19.188,00 zł, wykonanie 19.188,00 zł – 100,00%. Poniesiono koszty związane z wykonaniem map. Zadanie do realizacji.

b) E - kształcenie szansą rozwoju Gminy i Miasta Warta. Plan 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł – 100,00%. Poniesiono koszty studium wykonalności projektu. Zadanie będzie realizowane w roku 2013 w ramach RPO.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 749.592,83 zł, wykonanie 712.941,27 zł – 95,11%: 

a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Warta poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaliskiej, Zachodniej i Długiej”. Plan 46.750,00 zł, wykonanie 19.867,03 zł – 42,50%. Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno - użytkowego i opracowano studium wykonalności projektu. Zadanie będzie realizowane w roku 2013, jako zadanie współfinansowane w ramach RPO.

b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Warcie. Plan 334.358,00 zł, wykonanie 334.262,92 zł – 99,97%. W roku 2012 wybudowano kanalizację w ulicach: Oksińskiego, Kaliska, Prefektoralna i Rynek w Warcie na kwotę 223.736,20 zł. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC – 274,10 mb, przykanaliki Ø 160 PVC – 26,50 mb, przykanaliki Ø 200 PVC – 6,5 mb, studnie kanalizacyjne – 9 sztuk. Do realizacji w roku 2013 pozostają kanalizacja deszczowa Osiedle Kościuszki. Zawarta umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD” Uniejów na kwotę 91.500,00 zł z terminem realizacji 31.05.2013 r. W roku 2012  poniesiono wydatki w kwocie 110.526,72 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 93.147,00 zł (które obejmują wykonawcę robót i inspektora nadzoru).

c) Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Warcki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Sadowej w Warcie. Plan 368.484,83 zł, wykonanie 358.811,32 zł – 97,37%. Zadanie realizowane w 2011-2012 r. z dofinansowaniem z PROW na lata 2007-2013. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „RAWO” Tuliszków. Wykonano sieć wodociągową Ø 110 PEHD – 195,15 mb, sieć kanalizacji tłocznej Ø 110 PEHD – 991,20 mb, sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV – 2,0 mb, pompownia  ścieków 1szt. (Ostrów Warcki) oraz sieć kanalizacyjna Ø 200 PVC – 433,5 mb, sieć kanalizacyjna Ø 160 PVC – 34,5 mb, przykanaliki Ø200 PVC – 10,5 mb, przykanaliki Ø 160 PVC – 23,5 mb, pompownia ścieków – 1 szt. (Warta, Sadowa).

2) Zakłady gospodarki komunalnej. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł – 100,00%. Dofinansowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół. ZGKiM w Warcie dokonał zakupu samochodu o wartości 39.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 39.027,00 zł, wykonanie 39.027,00 zł – 100,00%: 

a) Dobudowa zaplecza socjalnego przy Domu Ludowym w Klonówku. Zadanie kontynuowane od roku 2011 w miarę posiadanych środków przy udziale funduszu sołeckiego.

Kultura fizyczna. 

1) Obiekty sportowe. Plan 96.000,00 zł, wykonanie 89.195,61 zł – 92,91%: 

a) Boiska wielofunkcyjne przyszkolne. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.219,61 zł – 87,40%:

- Jeziorsko. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.977,23 zł – 99,77%. Wykonano piłkochwyty. 

- Cielce. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.242,38 zł – 66,21%. W Cielcach wykonano ogrodzenie i zakupiono ławki.

b) Budowa Sali gimnastycznej (Rossoszyca). Plan 66.000,00 zł, wykonanie 65.976,00 zł – 99,96%. Zgodnie z umową zawartą z Andrzej Antczak A3 wykonano projekt dokumentacji technicznej i mapy.