OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Inwestycje arrow Inwestycje 2013
Inwestycje 2013 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
14.08.2015.

Realizacja wydatków majątkowych. 

Rolnictwo i łowiectwo: 

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Plan 441.673,34 zł, wykonanie 441.673,34 zł – 100,00%: 

- budowa sieci wodociągowej Józefka-Raszelki I etap. Plan 441.673,34 zł, wykonanie 441.673,34 zł – 100,00%. Zadanie zrealizowane, oddane do użytku. Wybudowano sieć wodociągową Ø 110 PEHD – 6.425 mb, hydrant nadziemny 16 szt. Wartość wg OT – 484.354,34 zł. Realizacja w roku 2012-2013.

Transport i łączność. 

1) Drogi publiczne gminne. Plan 923.168,05 zł, wykonanie 923.141,86 zł – 99,99%. Zadania jednoroczne. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

a) Modernizacja dróg dojazdowych w gminie Warta (droga Proboszczowice-Socha Kolonia). Plan 636.770,05 zł, wykonanie 636.745,04 zł – 100,00%. Zadanie zrealizowane. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o dł. 22.000 mb i szerokości 4,0 m, wartość wg OT – 636.745,04 zł;

b) Odtworzenie nawierzchni drogi Proboszczowice-Morgi. Plan 86.383,53 zł, wykonanie 86.383,11 zł – 100,00%. Zadanie wykonane. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.345 m2 . Wartość wg OT – 86.383,11 zł;

c) Odtworzenie nawierzchni drogi w Kamionaczu. Plan 150.076,47 zł, wykonanie 150.075,71 zł – 99,99%. Zadanie zrealizowane. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.282,5 m2 . Wartość wg OT – 150.075,71 zł;

d) Przebudowa ulicy Deczyńskiego i Sadowej w Warcie. Plan 49.938,00 zł, wykonanie 49.938,00 zł – 100,00%. Wykonano dokumentację budowlano-techniczno-kosztorysową.

Turystyka: 

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Plan 1.155.010,13 zł, wykonanie 1.119.955,12 zł – 96,97%. Realizacja założonych zadań przedstawia się następująco:

a)  Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki – projekt + I etap + II etap + projekt bramownicy do slipowania łodzi. Plan 1.138.380,00 zł, wykonanie 1.103.324,99 zł – 96,92%. Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Wykonawca Zakład Budowlany „EKOBUDOWA” Sieradz. Wartość robót 2.459.894,39 zł. Termin zakończenia 15.11.2014 r. W roku 2013 wykonano roboty za kwotę 1.079.954,99 zł i opracowano projekt bramownicy do slipowania łodzi w kwocie 23.370,00 zł;

b) Korekta finansowa dotacji (Przystań kajakowa „Warta”). Plan i wykonanie 15.149,32 zł;

c) Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Ścieżka edukacji ekologicznej „Warta”). Plan i wykonanie 1.480,81 zł.

Gospodarka mieszkaniowa: 

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 63.200,00 zł, wykonanie 32.338,60 zł – 51,17%. Realizacja założonych zadań przedstawia się następująco:

 a) Modernizacja drogi ul. Terenowa – wykup gruntu. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 10.564,47 zł – 26,42%. Do wykupienia została nieruchomość o pow. 0,0353 ha oznaczona nr 14/1, która w chwili obecnej jest przedmiotem postępowania wywłaszczeniowego prowadzonego na wniosek Burmistrza ze względu na nieuregulowany stan prawny przez spadkobierców Pani Jabłońskiej (samoistnego posiadacza). Nabycie nieruchomości nastąpi w drodze decyzji wydanej przez starostę sieradzkiego za odszkodowaniem.

b) Wykup gruntów na poszerzenie publicznej drogi gminnej ulicy Sadowej. Plan 23.200,00 zł,   wykonanie 21.774,13 zł – 93,86%.

Działalność usługowa.

1) Cmentarze. Plan 9.840,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł – 100,00%:

- dokonano zakupu komory chłodniczej do kaplicy przedpogrzebowej w Górze.

     Informatyka.

1) Pozostała działalność. Plan 52.915,83 zł, wykonanie 52.915,83 zł – 100,00%:

- wydatek został poniesiony na zakup 11 urządzeń wielofunkcyjnych, które zostały rozmieszczone w jednostkach podległych gminie w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”.

Administracja publiczna. 

1) Urzędy gmin. Plan 45.000,00 zł, wykonanie 43.668,00 zł – 94,04%. Wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne – komputerowe. Wykonawca firma Komputronik „Pecet” Grzegorz Gajda z Sieradza. Dokonano zakupu serwera sieci komputerowej, system operacyjny Microsoft Windows. 

2) Urzędy wojewódzkie. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – 100,00%:

- dokonano zakupu sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

1)  Ochotnicze straże pożarne. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł – 100,00%. Dofinansowano do zakupu samochodu strażackiego OSP Rossoszyca.

2) Pozostała działalność. Plan 14.996,00 zł, wykonanie 14.995,67 zł – 99,99%.

- „Rozbudowa monitoringu miasta Warta”. Plan 14.996,00 zł, wykonanie 14.995,67 zł – 99,99%. Zakupiono i zamontowano kamery na skwerze zieleni ul. Skarżyńskiego.

 

Różne rozliczenia. 

1) Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 207.745,00 zł, wykonanie 207.745,00 zł – 100,00%. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Cielce-Czartki poprzez ułożenie dywanika asfaltowego”.  Zadanie rozliczono.

Oświata i wychowanie. 

1) Szkoły Podstawowe. Plan 985.860,03 zł, wykonanie 980.550,25 zł – 99,46%. Zadania założone do realizacji:

a) Termomodernizacja Budynku szkoły Podstawowej we Włyniu. Plan 663.231,03 zł, wykonanie 663.230,34 zł – 99,99%. Zadanie zrealizowane  ze środków własnych 44.066,34 zł, dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 309.582,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Dokonano ocieplenia ścian i stropodachów, wymieniono stolarkę okienną i projektory, zmodernizowano układ grzewczy.

b) E - kształcenie szansą rozwoju Gminy i Miasta Warta. Plan 322.629,00 zł, wykonanie 317.319,91 zł – 98,36%. Zadanie zrealizowane w ramach RPO WŁ i środków własnych. Zakupiono dla ZSP w Warcie – SP Warta 150 szt. tabletów, 10 szt. notebooków, 10 szt. tablic interaktywnych i projektorów do tablic.

2) Gimnazja. Plan 129.211,50 zł, wykonanie 126.320,81 zł – 97,77%:

- zrealizowano projekty E-kształcenie szansą rozwoju Gminy i Miasta Warta” w ramach dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i środków własnych. Zakupiono 65 szt. tabletów, 3 szt. notebooków i 3 tablice interaktywne i projektory do tablic dla ZSP – Gimnazjum w Rossoszycy. Całość zrealizowanego projektu wg OT obejmującego wykonanie w latach 2012 i 2013 wynosi 458.400,72 zł.

Pomoc społeczna.

1) Ośrodki pomocy społecznej. Plan 39.245,35 zł, wykonanie 39.245,35 zł – 100,00%:

- W jednostce Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

a) zakup licencji na System „Kadry i płace” i licencji na System „Przelewy” – 4.245,35 zł;

b) zakup samochodu osobowego – 35.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 331.720,00 zł, wykonanie 301.781,73 zł – 90,97%: 

a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Warta poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaliskiej, Zachodniej i Długiej”. Plan 217.420,00 zł, wykonanie 217.420,00 zł – 100,00%. Zadanie realizowane z dofinansowania w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ na lata 2007-2013.

b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Warcie. Plan 18.300,00 zł, wykonanie 18.300,00 zł – 100,00%. Wykonano roboty dodatkowe na ul. Kościuszki.

c) Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Warta. Plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.961,73 zł – 99,90%. Zakupiono materiał na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej ul. Kaliskiej.

d) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Warcie (projekt Osiedle Promień). Plan 60.000,00 zł, wykonanie 30.100,00 zł – 50,17%. Wykonano projekt.

2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan 51.241,31 zł, wykonanie 40.996,80 zł – 80,01%. Zrealizowano zadanie zgodnie z umową przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów objętego PROW „Rewitalizacja zieleni na Rynku im. Władysława Stanisława Reymonta w Warcie”. W ramach projektu odtworzono i utworzono tereny zielone poprzez nasadzenie krzewów, drzew i kwiatów, urządzono trawniki oraz wykonano instalację systemu automatycznego nawadniania. Wartość wg OT – 40.996,80 zł.

3) Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 44.550,58 zł, wykonanie 44.550,58 zł – 100,00%. Zrealizowano zadanie „Iluminacja świąteczna Rynku im. Wł. St. Reymonta”. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”. Założono iluminację na wjazdach do miasta, dekorację rynku i budynku Urzędu. Wartość wg OT – 44.550,58 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 58.587,91 zł, wykonanie 55.122,72 zł – 93,59%: 

a) Dobudowa zaplecza socjalnego przy Domu Ludowym w Klonówku. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.659,79 zł – 77,74%. Zadanie kontynuowane od roku 2011 w miarę posiadanych środków przy udziale funduszu sołeckiego.

b) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we Włyniu. Plan 39.087,91 zł, wykonanie 38.962,93 zł – 99,68%. Zadanie zakończone, wartość wg OT – 38.962,93 zł. Dokonano przebudowy istniejącej świetlicy oraz pobudowano zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności 6,0 m3 . Zadanie realizowane przy udziale środków europejskich w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

c) Zakup pieca centralnego ogrzewania do Domu Ludowego w Małkowie wraz z osprzętem (pompa wody, dmuchawa). Plan i wykonanie 4.500,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego dokonano zakupu kotła C.O. UKS-N 28 KW. Wartość wg OT – 4.500,00 zł.

Kultura fizyczna. 

1) Obiekty sportowe. Plan 1.238.632,26 zł, wykonanie 1.121.541,78 zł – 90,55%: 

a) Budowa Sali gimnastycznej (Rossoszyca). Plan 1.200.647,23 zł, wykonanie 1.090.801,14 zł – 90,86%. Zadanie kontynuowane, w realizacji lata 2013-2014, współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonawca Firma Usługowa „FINANS-BUD” Kuśnie. Termin zakończenia 30.06.2014 r.

b) Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placu zabaw w miejscowości Rossoszyca. Plan 37.985,03 zł, wykonanie 30.740,64 zł – 80,93%. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z PROW w zakresie małych projektów. Wartość wg OT – 30.740,64 zł. Wykonano plac zabaw wyposażony w zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, sprężynowiec, karuzelę talerzową, piaskownicę i ławki.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej. Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł – 100,00%. Dokonano zakupu działki pod urządzenie boisk sportowych w sołectwie Jakubice.