OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Inwestycje arrow Inwestycje 2014
Inwestycje 2014 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
14.08.2015.

Realizacja wydatków majątkowych. 

Transport i łączność. 

1) Drogi publiczne gminne. Plan 1.817.930,00 zł, wykonanie 1.796.319,94 zł – 98,81%. Zadania jednoroczne. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

a) „Dokumentacja na modernizację ul. Terenowej”. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł – 98,40%. Zawarto umowę z Firmą Produkcyjno–Usługowo–Handlową „WADRI” na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na kwotę 29.520,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2015 r.,

b) „Przebudowa drogi na odcinku Raczków – Tubądzin”. Plan 287.276,00 zł, wykonanie 287.275,58 zł – 100,00%. Zadanie zrealizowane. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o dł. 770 mb i szer. 3,50 m. Wartość wg OT – 287.275,58 zł,

c) „Przebudowa drogi Raczków – Zagajew”. Plan 315.886,00 zł, wykonanie 315.885,01 zł – 100,00%. Zadanie zrealizowane. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o dł. 600 mb i szer. 4,0 m. Wartość wg OT – 315.885,01 zł,

d) „Przebudowa dróg gminnych w m. Warta ulica sadowa od km 0 + 000 do km 0 + 531 oraz ulica Deczyńskiego od km 0 + 000 do km 0 + 210 o łącznej długości 741 mb – etap I”. Plan 1.184.768,00 zł, wykonanie 1.163.639,35 zł – 98,22%. Zadanie zrealizowane. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o dł. 741 mb, obustronne chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm i kablową linię oświetlenia ulicznego o dł. 705 mb, 17 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami o mocy 70 W.

 

Turystyka: 

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Plan 2.146.838,63 zł, wykonanie 2.146.838,63 zł – 100,00%.

a)  „Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki – projekt + I etap + II etap + projekt bramownicy do slipowania łodzi + zakup i montaż pomostów pływających”. Plan 2.146.838,63 zł, wykonanie 2.146.838,63 zł – 100,00%. Zadanie wieloletnie, zrealizowane. Wybudowano przystań jachtową, wykonano prace hydrotechniczne, sieć wodociągową, sieć elektryczną i oświetleniową, zamontowano pomosty pływające wraz z niezbędnym wyposażeniem, falochrony oraz wykonano instalację elektryczną i wodną na pomostach pływających. Wartość wg OT – 3.446.225,63 zł,

2) Pozostała działalność. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 60,00%:

a) „JEZIORSKO – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 60,00%. Zakupiono namiot.

 

Gospodarka mieszkaniowa: 

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 7.881,25 zł, wykonanie 7.700,00 zł – 97,70%. Zakupiono kontener z przeznaczeniem na świetlicę w Tądowie Górnym ze środków funduszu sołeckiego,

   2) rozdz. 70095 – Pozostała działalność. Plan 9.840,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł – 100,00%. Dokonano zakupu komory chłodniczej do kaplicy na cmentarzu parafialnym w Jeziorsku, który pełni również rolę cmentarza komunalnego.

 

 

Administracja publiczna. 

1) Urzędy gmin. Plan 21.417,00 zł, wykonanie 21.417,00 zł – 100,00%. Zakupiono i zainstalowano 4 zestawy komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem.

 

świata i wychowanie. 

Szkoły Podstawowe. Plan 18.177,00 zł, wykonanie 18.177,00 zł – 100,00%. Zadania założone do realizacji:

a)  zakup kosiarki – traktora dla Szkoły Podstawowej w Ustkowie. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 100,00%,

b) zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną dla zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy. Plan 8.610,00 zł, wykonanie 8.610,00 zł – 100,00%,

c) zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Jeziorsku. Plan 3.567,00 zł, wykonanie 3.567,00 zł – 100,00%,

2) rozdz. 80110 – Gimnazja. Plan 13.690,00 zł, wykonanie 13.690,00 zł – 100,00%:

a) zakupiono kserokopiarkę i tablicę interaktywną dla Publicznego Gimnazjum w Warcie.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł – 100,00%: 

a) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta – Osiedle Promień”. Plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł – 100,00%. Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW. Zawarto umowę nr 272.13.2014 w dn. 30.12.2014 r. z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane RAWO i Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „BUMEX” na wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z terminem realizacji 20.06.2015 r.,

2) Gospodarka odpadami. Plan 704.664,00 zł, wykonanie 704.664,00 zł – 100,00%:

a) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta”. Plan 704.664,00 zł, wykonanie 704.664,00 zł – 100,00%. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Wykonawca Konsorcjum Firm Sieradzkie Kruszywa Mineralne i BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe z terminem realizacji do 30.06.2015 r. W roku 2014 poniesiono koszty w wysokości 435.653,00 zł (za kruszywo, cement i rampę rozładunkową) a kwotę 269.011,00 zł stanowią wydatki niewygasające,

3) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 49.692,05 zł, wykonanie 49.692,05 zł – 100,00%. Zadanie zakończone. Dobudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego we wsi Augustynów (kwota 12.116,71 zł, w tym 6.522,41 zł ze środków funduszu sołeckiego), Glinno (wartość 19.111,06 zł) i Rossoszyca (kwota 18.464,28 zł, w tym 5.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego).

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan  7.362,42 zł, wykonanie 6.471,38 zł – 87,90%: 

a) „Dobudowa zaplecza socjalnego przy Domu Ludowym w Klonówku”. Plan 7.362,42 zł, wykonanie 6.471,38 zł – 87,90%. Zadanie kontynuowane od roku 2010 w miarę posiadanych środków z funduszu sołeckiego.

 

Kultura fizyczna. 

1) Obiekty sportowe. Plan 753.230,33 zł, wykonanie 753.230,33 zł – 100,00%: 

a) „Budowa Sali gimnastycznej (Rossoszyca)”. Plan 753.230,33 zł, wykonanie 753.230,33 zł – 100,00%. Zadanie wieloletnie, zakończone. Sala oddana do użytku. Współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wybudowano salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną. Wartość wg OT – 1.881.960,75 zł, 

2)Pozostała działalność. Plan 153.000,00 zł, wykonanie 15.351,63 zł – 10,03%. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

 a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jakubicach”. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.999,99 zł – 100,00%. Przygotowano i zagospodarowano teren pod boisko wielofunkcyjne wraz z wysianiem traw. Zrealizowano z funduszu sołeckiego,

 b) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach”. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 12.351,64 zł – 8,23%. Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową, zakupiono mapę i przygotowano teren pod boisko. Ze względu na przedłużające się procedury dotyczące rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW, nie dokonywano postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. W roku 2015 ogłoszono przetarg na realizację zadania.