Program 500 Plus to największe wsparcie dla polskich rodzin. Dzięki niemu rodziny mogą liczyć na dodatkową pomoc na sfinansowanie wychowania dziecka. Zobacz, jak skorzystać z tej formy dotacji i jakie wiążą się z nią formalności.

Dzięki programowi 500 Plus polskie rodziny mogą uzyskać dotację w wysokości pięciuset złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez względu na to, jakie jej członkowie osiągają dochody. W przypadku rodzin, które nie przekraczają określonego progu dochodowego – pomoc jest wypłaca także na pierwsze dziecko. Kryterium to wynosi 800 złotych (1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego) na jednego członka rodziny. Więcej przeczytasz tutaj: kryteria dochodowe.

Świadczenie 500+ można, zgodnie z ustawą otrzymać na dziecko, w programie definiowane jest jako osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia. Starsi potomkowie, uczący się i pozostający na wychowaniu rodziców, mogą jednak być wliczani do gospodarstwa domowego przy obliczaniu dochodu. Świadczenie 500+ przyznaje się jednak tylko na drugie i kolejne niepełnoletnie dzieci w rodzinie. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina może liczyć na 500+?

Nie każda rodzina może liczyć na wsparcie w ramach programu Rodzina 500 Plus. Pomoc otrzymują:

 • rodzice co najmniej dwójki niepełnoletnich dzieci, bez względu na kryterium dochodowe, na drugie i kolejne dzieci,
 • rodzice pierwszego lub jedynego, niepełnoletniego dziecka, pod warunkiem dochodu nieprzekraczającego 800 złotych na jednego członka rodziny,
 • rodzice pierwszego lub jedynego, niepełnosprawnego dziecka, pod warunkiem dochodu nieprzekraczającego 1200 złotych na jednego członka rodziny.

Program Rodzina 500+ a stan cywilny rodziców

W przypadku programu Rodzina 500+ stan cywilny rodziców nie ma znaczenia. Świadczenie uzyskać mogą także rodzice dzieci w rodzin patchworkowych, jeśli wychowują razem dzieci z poprzednich związków oraz wspólne. W przypadku samotnych rodziców wymagane jest, by drugi rodzic miał ustalony obowiązek alimentacyjny (chyba, że jest nie to niemożliwe). Wsparcie od rządu otrzymuje ten rodzic, który na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem. Przeczytaj także, jak złożyć wniosek o 500 Plus.

Zalety programu Rodzina 500+

Program Rodzina 500 Plus to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Celem programu jest ułatwienie sfinansowania wychowania i edukacji dziecka oraz zachęcenie do zakładania rodzin. Ocenia się jednak, że choć euforystycznie ogłaszany, program nie do końca spełnił swoje role.

Dla polskich rodziców jest jednak nadal jedną z najważniejszych form dodatkowego finansowania codziennego życia. Dzięki programowi Rodzina 500+ wiele dzieci pierwszy raz pojechało na wakacje, rozpoczęło naukę na kursach angielskiego lub otrzymało wymarzony komputer. Z pomocy w programie korzysta 2,6 miliona polskich rodzin.

Krytyka programu Rodzina 500 Plus

Program Rodzina 500 Plus jest jednak tak samo chwalony, jak krytykowany. Najczęstszymi zarzutami wobec niego jest:

 • przyznawanie świadczenia przez limitu dochodu, przez co pomoc trafia także do rodzin bardzo zamożnych,
 • nadmierne drenowanie budżetu państwa,
 • brak kontroli nad wydatkowaniem pomocy przez rodziny, z czego część środków jest zwyczajnie „przejadana”, zamiast być przeznaczana na potrzeby dzieci.

Dla kogo program Rodzina 500 Plus? Szczegółowe informacje

Program 500+ to państwowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Program ruszył 1 kwietnia 2016 roku i zgodnie z informacją, jaką możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie kierowane jest przede wszystkim do dziecka.

Kto otrzyma świadczenie 500+?

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Prawo to jest ustalane na 1 rok, oznacza to, że co roku weryfikowana jest zasadność otrzymywania wsparcia od państwa. To, co wzbudza najwięcej kontrowersji, to fakt że wsparcie otrzymamy dopiero na drugie dziecko, chyba że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Wówczas świadczenie otrzymamy już od pierwszego dziecka. Należy pamiętać, że świadczenie 500+ można utracić, szczegóły: weryfikacja świadczeń.

Rodziny zastępcze i patchworkowe a program 500+

W sytuacji kiedy dziecko ma oboje rodziców sprawa 500+ jest jasna. W przypadku rozwodników z dziećmi, czy osób żyjących w nieformalnych związkach, sprawa się nieco komplikuje. Chodzi o rodziny patchworkowe, czyli związki w których np. partnerzy wychowują wspólnie swoje dzieci z poprzednich związków.

Jeżeli zdecydują się na zawarcie związku małżeńskiego, to wówczas wszystkie dzieci wchodzą w skład rodzi co automatycznie wiąże się z wypłatą świadczenia 500+, zgodnie z zasadą : na pierwsze jeżeli spełnia kryterium dochodowe, a na pozostałe bez kryteriów.

Z kolei jeżeli para posiada wspólne dziecko, a także dzieci z innych związków, to nawet jeśli nie są małżeństwem, wszystkie te dzieci wchodzą w skład rodziny i też odpowiednio wypłacane jest świadczenie. Jeśli natomiast rodzice są po rozwodzie, to pieniądze przysługują temu z rodziców, który faktycznie sprawuję opiekę. W przypadku opieki naprzemiennej, wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do ilości dni, w której rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę.

Do rodziny zastępczych kierowana jest odrębne wsparcie oparte o ustawę o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł w przypadku rodzin spokrewnionych i 1000 zł w przypadku rodzin niespokrewnionych. Ustawodawca wprowadzając 500+ pomyślał jednak o dzieciach nie będących pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Dodatek w wysokości 500 zł otrzymają dzieci przebywające w domach dziecka jak i rodzinach zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. To na co warto zwrócić uwagę, to fakt iż dzieci adoptowane są traktowane jak biologiczne. W związku z tym rodziny posiadające dzieci adoptowane stosują się do standardowych zasad przyznawania świadczenia 500+.

Cudzoziemcy w programie 500+

W ustawie o systemowym wsparciu rodzin w postaci świadczenia wychowawczego, obejmuje również rodziny cudzoziemskie. Prawo do świadczeń oferowanych w ramach programu 500+ przysługuje cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeśli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy,
 • obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Rodzina 500+ a zamieszkiwanie w innym państwie UE

Ustawodawca jasno określa, że 500+ nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli rodzic przebywający za granicą składając wniosek o wsparcie na utrzymanie dziecka, musi liczyć się z tym iż tamtejszy organ powiadomi właściwego marszałka województwa w Polsce. Mechanizm ten ma wyeliminować sytuacje pobierania świadczeń więcej niż w jednym kraju.

Kiedy świadczenie Rodzina 500+ nie przysługuje?

Zgodnie z ustawą świadczenie nie przysługuję, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • dziecko ma ustalone prawo świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • dziecku przysługuję świadczenie o podobnym charakterze za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).