Według dokumentu z 1570 r. przez Wartę przechodziły dwa ważne szlaki handlowe o znaczeniu ogólnokrajowym i między państwowym.
By?y to szlaki: morawsko-kujawski i krakowsko-pozna?ski. Najstarsza znana dotychczas wzmianka o drodze morawskiej pochodzi z 1226 r. Na obszarze dzisiejszego powiatu sieradzkiego droga ta prowadzi?a przez Z?oczew i Sieradz do Warty, gdzie rozga??zia?a si?: jedna odnoga wiod?a dalej po lewej stronie Warty do Dobrej, Spicymierza i Uniejowa, a? do Turku. Druga odnoga bieg?a po prawej stronie Warty.

                               foto foto

        Drugi szlak krakowsko-pozna?ski, mia? charakter szlaku solnego. Wiód? on z Krakowa, przez Widaw?, Sieradz, Wart? i Kalisz, do Poznania. ?ród?a podaj?, i? Sieradz do XVI w. nie mia? bezpo?redniego po??czenia z Kaliszem, lecz tylko przez Wart?. Od XIV w. droga pomi?dzy Kaliszem a Wart? zosta?a wytyczona przez Ko?minek (?mia?owski 1977).
mapka        Obszar gminy Warta charakteryzuje si? s?abymi powi?zaniami komunikacyjnymi o znaczeniu krajowym (d?ugo?? 55 km). Cz??? szlaków stanowi? drogi wojewódzkie (ok. 60 km), a pozosta?e lokalne (ponad 106 km). W?ród szlaków krajowych wyró?ni? mo?na drog? nr 472 z Sieradza przez Wart? do Turku. Krzy?uje si? ona w Warcie z drog? krajow? nr 710 z ?odzi i dalej w kierunku B?aszek.
        Warta pe?ni w tej cz??ci doliny funkcje w?z?a komunikacji drogowej, o znaczeniu lokalnym, stanowi?c punkt rozrz?dowy dla ruchu po obu stronach rzeki. Nast?pn? przepraw? przez rzek? umo?liwia po?o?ony na po?udnie od mostu w Warcie - Sieradz (oddalony o 15 km), natomiast na pó?noc - Sk?czniew (o 18 km).

                                 foto foto

        Sie? linii autobusowych jest do?? zag?szczona i stanowi podstawowy ?rodek lokomocji dla mieszka?ców gminy. Warta po??czona jest bezpo?rednio z 6 miastami: B?aszkami, Dobr?, ?odzi?, Podd?bicami, Sieradzem i Turkiem.
Po??czenia komunikacyjne wyst?puj?ce na terenie gminy umo?liwiaj? mieszka?com bardzo dogodne po??czenie z samym miastem, a co za tym idzie relacja pomi?dzy miastem a miejscowo?ciami wchodz?cymi w sk?ad gminy pod wzgl?dem dost?pno?ci jest zapewniona.