INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I
z dnia 3 grudnia 2018 r.
o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego,
zgłoszeniach kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie
oraz o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie,
zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.


1. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do zarządzenia Wojewody Łódzkiego nr 202/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie, dnia 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 upływa termin przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydata na radnego, komitetów wyborczych zamierzających uczestniczyć w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie.
2. W dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 15.30 upływa termin zgłaszania Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu I kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie.
3. Wymienione wyżej zawiadomienia i zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, pok. 618- 622 (VI piętro), w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, tel.: 43 822 53 01, 43 655 00 37. O dotrzymaniu terminu zawiadomienia lub zgłoszenia decyduje data i godzina ich złożenia w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4. Komitet wyborczy wyborców utworzony jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców zwolniony jest z wymogu zebrania co najmniej 20 podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie tego komitetu (art. 403 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349). Pełnomocnik wyborczy takiego komitetu jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym tego komitetu (art. 403 § 5 pkt 1 Kodeksu wyborczego). W przypadku takiego komitetu do zawiadomienia załącza się: oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego oraz spełnieniu wymogów art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wybor-czego.
5. Kandydaci do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie mogą być zgłaszani przez pełnomocników wyborczych komitetów wybor-czych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Warcie (lub osoby upoważnione przez tych pełnomocni-ków).
6. Kandydatem do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie może być osoba, która posiada bierne prawo wyborcze do Sejmu Rzecz-pospolitej Polskiej, tj. osoba, która jest obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu upływu terminu zgłaszania kandydatów kończy 21 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozba-wienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.).
Kandydatem do składu ww. komisji nie mogą być kandydaci w wyborach, komisarze wyborczy oraz osoby, które pełnią funkcję pełnomoc-nika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni oraz urzędnicy wyborczy.
7. Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów na członków komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2018 r. poz. 908). Wzory zgłoszeń kandydatów na członków komisji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Warcie, a także w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.
8. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu I sprawozdanie finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do dnia 10 maja 2019 r. Wzór sprawozdania finansowego określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173, z 2018 r. poz. 1342). Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (ZKF-811-3/18) są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, Urzędzie Miejskim w Warcie oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.
Sprawozdania finansowe będą przyjmowane w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, codziennie w godzinach urzę-dowania, tj. w poniedziałki 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.
Sprawozdania finansowe będą udostępniane na wniosek zainteresowanych podmiotów w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sie-radzu, codziennie w godzinach urzędowania.
9. Komisarz Wyborczy w Sieradzu I urzęduje w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pok. 618-622, tel.: 43 822 53 01, fax.: 43 822 36 25.


KOMISARZ WYBORCZY
W SIERADZU I
(–) Agata Sobieszek - Krzywicka