OBWIESZCZENIE - ZARZĄDZENIE NR 202/2018 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie

OBWIESZCZENIE - ZARZĄDZENIE NR 202/2018
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 listopada 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 202/2018
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 listopada 2018 r.
 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie
 
Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Warcie w okręgu wyborczym nr 2, w którym wybierany będzie jeden radny.
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę, dnia 10 lutego 2019 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w formie obwiesz-czenia na obszarze Gminy Warta.