Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której statut wszedł w życie tj. od 21 listopada 2018 roku.

Co najważniejsze w uchwale według:

§ 2. Ilekroć w Statucie Gminy jest mowa o:

1)    Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Warta;

2)    Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Warcie;

3)    Komisji Rady - należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej w Warcie;

4)    Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Warcie;

5)    Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Warcie;

6)    Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Warcie;

7)    Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Warta;

8)    Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Warty;

9)    Urzędzie Miejskim - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Warcie;

10)   Ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994).

 

Więcej informacji na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://warta.bip.gov.pl/statut-gminy-warta/statut-gim-warta.html