Gmina i Miasto Warta dn. 21.02.2018 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta” mając na celu poprawę warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w mieście Warta.

 Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania typu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych  dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”  

Wartość umowy: 975 326, 00 zł ( stanowiąca 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych)

Zadanie obejmuje: Przebudowę targowiska miejskiego w mieście Warta

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020