Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019

                                                                                                                                    Burmistrza  Warty z dnia 07.03.2019r. 

                                                                                    

WYKAZ

 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Warta położonej w obrębie 0032 Ostrów Warcki, na czas oznaczony od 01.06.2019r. do 30.09.2021r. w drodze bezprzetargowej

 

 1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI:

    Obręb 0032 Ostrów Warcki, przy porcie jachtowym Jeziorsko

 

 1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Działka nr 1064/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW SR1S/00042066/0, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Warta.

 

 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem dzierżawy jest obszar niezabudowany, położony przy porcie jachtowym Jeziorsko,                usytuowany w południowo – wschodniej części działki nr 1064/3 (przy polu namiotowo – caravaningowym) z którego wytyczone zostały 3 parcele o powierzchni do 290 m2 każda (określone na mapie 1,2,3). Działka ma dostęp do wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Do wykazu załączono mapę poglądową położenia działek stanowiącą załącznik nr 1 do wykazu.

 

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XLVI/241/09 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 04.11.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru miejscowości Ostrów Warcki i zmieniony uchwałą NR XLVIII/254/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Ostrów Warcki gmina Warta i oznaczony jest symbolem 6UT - ustalającym jako przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi turystyki, sportu i rekreacji zbiorowej – przystani jachtowej.

 

 1. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI:

Dzierżawca jest zobowiązany na wydzierżawionym gruncie zorganizować i prowadzić punkt gastronomiczny oferujący dania obiadowe różnego rodzaju lub fast food, lody, gofry, napoje w tym piwo ewentualnie wino. Każdy punkt gastronomiczny ma zapewnić stoliki min. 4 osobowe z parasolami w ilości min. 10 szt. Teren punktu gastronomicznego ma być oświetlony i ma zostać ogrodzony przenośnym płotkiem drewnianym, metalowym lub z innych materiałów. Całość ma być estetyczna i schludna. Punkt ma być otwarty w zależności od potrzeb, ale w terminie od 01.06. do 31.08. każdego roku dzierżawy, nie krócej niż 10 godz. dziennie. Szczegóły dotyczące miejsca i dzierżawy zostaną zawarte w umowie. Zainteresowani mają obowiązek złożenia oferty zawierającej wyżej wymienione minimalne wymagania a także dodatkową ofertę. Do oferty należy załączyć wizualizację punktu gastronomicznego. Dzierżawca, który będzie odprowadzał ścieki powstałe z działalności gastronomicznej do kanalizacji musi wyposażyć się i zastosować odpowiednie urządzenia podczyszczające.

 

 1. CZAS DZIERŻAWY KAŻDEJ PARCELI: od dnia 01.06.2019r. do dnia 30.09.2021r.

 

 1. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY:

7.1 Stawkę miesięczną czynszu ustala się na 5,00 zł. netto + VAT za jeden m2 wydzierżawianej powierzchni w okresie od 01.06. – 30.09. w 2019r.  i od 01.05. – 30.09. każdego następnego roku dzierżawy a w okresie od 01.10. do 30.04. stawkę czynszu ustala się na 1,00 zł. netto + VAT. Czynsz będzie płatny z góry, do 15 dnia każdego rozpoczętego miesiąca dzierżawy.

7.2 Poza czynszem Dzierżawca będzie obciążony opłatami za zużycie wody i energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia działalności gastronomicznej zgodnie z odczytem podliczników oraz za odprowadzenie ścieków do kanalizacji.

7.3 Czynsz może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek dotychczas obowiązujących, wydanych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Warty  

 

 1. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT i CZYNSZU:

8.1 Czynsz będzie płatny z góry, do 15 dnia każdego rozpoczętego miesiąca dzierżawy na podstawie faktury na wskazane w fakturze konto.

8.2 Opłaty za zużytą energię i wodę oraz kanalizację będą wnoszone po otrzymaniu faktur od dostawców w terminie 7 dni od dostarczenia refaktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
  • Umowa dzierżawy może być przez wydzierżawiającego wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy dzierżawca przez kolejne 7 dni nie będzie przestrzegał warunków umowy (licząc od dnia stwierdzenia nieprzestrzegania warunków).
  • Osoby zainteresowane dzierżawą w/w nieruchomości mogą składać oferty dotyczące dzierżawy w terminie do dnia 5 kwietnia 2019r.
  • Oferty majązawierać wymienione w pkt 5 minimalne wymagania, menu posiłków i napojów oraz wizualizację. Każdy zainteresowany może złożyć dodatkową ofertę zawierającą inne atrakcje niż podstawowe.
  • Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 10 dni od dnia złożenia ofert. Rozpatrzeniu będą podlegać oferty kompletne pod względem formalnym (oferta + menu + wizualizacja). Oferta zostanie oceniona w punktacji 0/1 pod względem menu, estetyki, wyglądu zewnętrznego zaproponowanego w wizualizacji oraz dodatkowej oferty zawierającej więcej atrakcji niż podstawowe ww.
  • Umowa dzierżawy zostanie sporządzona po rozpatrzeniu ofert.
  • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

 

Warta, dnia 07.03.2019r.

 

Do pobrania załącznik do wykazu:

Pobierz.pdf