Rekrutacja pracowników

Rozpoczął się proces rekrutacji pracowników na stanowisko Opiekunów, Pomocy opiekuna w projekcie „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci w wieku do 3 lat w Gminie Warta ”.

Zapraszamy do składania ofert pracy  w ramach w ramach projektu „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci w wieku do 3 lat w Gminie Warta”. Realizowany w ramach działania RPO WŁ 2014-2020, X.1  Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat

Gminny Żłobek w Warcie

 1. Koźmińska 11, 98-290 Warta

Tel.: 43 828 71 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Grembowicz – dostępna w godzinach 7.30 -15.30 od poniedziałku do piątku

OPIEKUN/OPIEKUNKA DZIECIĘCA W ŻŁOBKU GMINNYM W WARCIE

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego, lub ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
 1. a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 2. b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna,

Zgodnie z założeniami poszczególne osoby zatrudnione w Projekcie  na stanowisku Opiekun dziecięcy odpowiedzialne będą za;

 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,
 • przestrzeganie Praw Dziecka,
 • stworzenie bezpiecznej, serdecznej atmosfery w kontaktach z dziećmi, rodzicami oraz współpracownikami,
 • opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
 • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w placówce,
 • tworzenie warunków dającym dzieciom sposobność do zabaw inspirowanych  i swobodnych,
 • wykorzystanie utworów literackich i muzycznych w pracy z dzieckiem,
 • doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej dziecka,
 • pobieranie z kuchni i porcjowanie posiłków dla dzieci w grupie,
 • wykonywanie czynności w zakresie higieny i żywienia dzieci,
 • czuwanie nad rozwojem fizycznym dzieci poprzez udział w ważeniu i mierzeniu dzieci, udzielaniu pomocy dzieciom, które zachorowały,
 • wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 • pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń przydzielonych do pracy,
 • dbanie o estetyczny wystrój sali grupowej oraz innych pomieszczeń w żłobku,
 • dbanie o powierzony sprzęt,
 • współpraca w grupie z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb placówki.

POMOC OPIEKUNA W ŻŁOBKU GMINNYM W WARCIE

Wymaganie  kwalifikacje i oczekiwania  :

 • wykształcenie minimum średnie ) mile widziane wykształcenie kierunkowe
 • mile widziane doświadczenie pracy z dziećmi
 • bardzo dobry kontakt z dziećmi
 • motywacja do pracy
 • odpowiedzialność, komunikatywność , cierpliwość , umiejętność pracy w grupie , zdolności organizacyjne

 Zgodnie z założeniami poszczególne osoby zatrudnione w Projekcie  na stanowisku Pomoc opiekuna odpowiedzialny będzie za:

 • pomoc w sprawowaniu codziennej opieki nad dziećmi w żłobku
 • Organizacja wspólnie z osobą prowadzącą grupę zajęć dla dzieci
 • Pomoc w codziennych czynnościach, np. wydawanie posiłków, karmienie, ubieranie, pomoc i nadzór na placu zabaw
 • Czynności higieniczne, w tym przewijanie dzieci
 • Utrzymanie czystości w żłobku

 

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy w Żłobku Gminnym w Warcie ”, w terminie do dnia 30.11. 2018 roku  do godz. 15.00, na adres: Urząd Miejski w Warcie  – Sekretariat , Rynek, ul. Wł. St. Reymonta, 98-290 Warta

 

 

Projekt nr RPLD-10.01.00-10-A001/18 pn. „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.