Projekt nr WND-RPLD.04.02.-00-00-015/12 pt. „E-kształcenie szansą na rozwój Gminy
 i Miasta Warta”

wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013  

Informujemy, że Gmina i Miasto Warta realizuje projekt pn.:

 „E-kształcenie szansa na rozwój Gminy i Miasta Warta” 

Projekt polega na wdrożeniu usług e-kształcenia przy użyciu tabletów. Projekt będzie wdrażany w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Warta:
- Szkota Podstawowa w Warcie należąca do Zespołu Szkół Publicznych w Warcie
- Gimnazjum w Rossoszycy należące do Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy
W ramach projektu, w celu zoptymalizowania procesu e-kształcenia zostaną zakupione tablety, oprogramowanie edukacyjne, pamięć masowa, komputery przenośne oraz tablice interaktywne. Zaplanowano wydatki na wdrożenie sytemu w szkołach oraz na budowę sieci Wi-Fi.

Regionalny Program Operacyjny Województwa  Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:                                                                        

Realizator  projektu:

Urząd Gminy i Miasta Warta                                                                                          

ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1                                                                                     

98-290 Warta

tel. 43 829 40 01, pokój nr 6

www.gimwarta.pl

Projekt wspófinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Łódzkiego

1. Budowa obiektów sportowych w Proboszczowicach. 

Projekt wspófinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Łódzkiego

Inwestycje zrealizowane w latach 2010-2011 z udziałem funduszy unijnych

W 2010 roku oddano do użytku kompleks boisk sportowych w miejscowości Proboszczowice dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z funduszy unijnych. Instytucją zarządzającą był Urząd Marszałkowski. W ramach kompleksu wybudowano mini boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej do piłki siatkowej i koszykówki wraz z wyposażeniem. Obok boisk wybudowano sanitariaty oraz część magazynowa oraz miejsca parkingowe. Całość kompleksu ogrodzono siatką wraz z bramą i furtką. Ponadto teren wyposażono w urządzenia malej architektury tj. w ławki oraz kosze na śmieci. Obiekty są ogólnodostępne, służące dzieciom, młodzieży                       i mieszkańcom Proboszczowic i pobliskiej Warty oraz okolicznym wioskom.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi 313,322,323

Wartość projektu: 457.225,72 zł.

Dofinansowanie: 281.081,00 zł.

2. Utworzenie świetlicy wiejskiej z urządzeniami zabawowo - rekreacyjnymi w miejscowości Dzierżązna.

W 2011 roku oddano do użytku świetlicę wiejską wraz z urządzeniami zabawowo-rekreacyjnymi w miejscowości Dzierżązna dofinansowanej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z funduszy unijnych. Instytucją zarządzającą był Urząd Marszałkowski. W ramach inwestycji wykonano remont dotychczasowego budynku świetlicy, dobudowano sanitariaty wraz z węzłem sanitarnym. W remontowanej świetlicy wybudowano kuchnię i salę biesiadną. Zakupiono wyposażenie kuchni, stoły, krzesła, stół do tenisa stołowego oraz rakietki. Na zewnątrz wybudowano grill z zadaszeniem, plac zabaw z zabawkami dla dzieci, ustawiono ławki. Całość terenu świetlicy ogrodzono płotem wraz z bramą i furtkami i założono trawniki.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi 313,322,323

Wartość całkowita projektu: 504.453,15 zł.

Dofinansowanie: 310.114,00 zł.

3. Budowa wodociągu oraz stacji uzdatniania wody w m. Grabinka.

W ramach inwestycji została zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Grabince. Zamontowano nowe okna i drzwi oraz ocieplono budynek i pomalowana została elewacja. W środku budynku po założeniu płytek ceramicznych na ścianach i podłodze zainstalowano urządzenia technologiczne tj. trzy filtry, chlorator, pompy, promienni uv. Wykonano zbiornik wody czystej o pojemności 200 m3, kanał wód popłucznych oraz sieci między obiektowe. Ponadto zmodernizowano dwie studnie głębinowe oraz przeprowadzony został nowy kabel zasilający nn. Całość została ogrodzona wymieniona siatką ogrodzeniową oraz zamontowano nową bramę i furtkę. Inwestycja obejmowała również wybudowanie sieci wodociągowej Ø 110 i Ø 60 mm w miejscowościach Rożdżały, Rossoszyca, Borek Lipiński, Lipiny, Kolonia Lipiny, Mogilno  o łącznej długości 14,94 km

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wartość całkowita projektu: 2.065.428,59 zł.

Dofinansowanie: 826.342 zł.

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od Kolonia Socha- Ustków

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 2550 mb. i o szerokości 4 m. wraz z obustronnymi poboczami.

Wartość inwestycji: 624 974, 00 zł

Dotacja: 175 00,00 zł

5. Budowa  Przystani kajakowej „Warta”.  

Projekt wspófinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Łódzkiego

Teren przewidziany pod inwestycje znajduje się w Gminie Warta (km 504,0 brzeg lewy - rejon mostu drogi Warta - Łódź). W ramach projektu planuje się wykonanie nabrzeży miejsc do wyciągania sprzętu na końcu starorzecza biegnącego od lewego brzegu istniejącego koryta rzeki, w strefie istniejącego wału przeciwpowodziowego oraz drogi krajowej Warta – Łódź. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie przystani kajakowej na rzece Warcie w Warcie. Przystań ma obsługiwać wodniaków korzystających z rz. Warty, jak i służyć lokalnym mieszkańcom jako miejsce sportu i rekreacji. Przewiduje się zlokalizowanie nabrzeży (z miejscami do wyciągania sprzętu pływającego) wykonanych z grodzi tworzywowych z oczepem drewnianym, na końcu starorzecza, w strefie istniejącego wału przeciwpowodziowego. Między nabrzeżami planuje się wykonanie naturalnych slipów do wyciągania kajaków na brzeg, ukształtowanych z nachyleniem 1:5 i nawiezionych piaskiem rzecznym. Zadanie obejmuje także wykonanie toru wodnego dla kajaków, tj. połączenie istniejącego starorzecza z korytem rzeki Warty.

Program: Regionalny Program Operacyjny Działanie: II.3 Ochrona przyrody

Wartość całkowita projektu: 531 932,14 zł

Dofinansowanie: 339 999,90 zł

6. Budowa ścieżki Edukacji Ekologicznej „Warta”.

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Łódzkiego

Projekt polega na wykonaniu ciągu pieszego o charakterze turystyczno-edukacyjnym wraz z elementami towarzyszącymi w postaci tablic informacyjnych prezentujących wiedzę z zakresu obszaru NATURA 2000 i krajobrazu chronionego. Dodatkowym elementem przedsięwzięcia jest budowa parkingu pozwalającego odwiedzającym i turystom na pozostawienie, w sposób nie zagrażający elementom przyrody, pojazdu na obszarze chronionego krajobrazu i Natura 2000.

Program: Regionalny Program Operacyjny Działanie: II.3 Ochrona przyrody

Wartość całkowita projektu: 289 502,26 zł

Dofinansowanie: 246 076,92 zł

7. Budowa kompleksu boisk sportowych przy ulicy Długiej w Warcie w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012”

Inwestycja polega na wybudowaniu kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarnym. Wybudowane zostaną boisko do pitki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej do pitki siatkowej i koszykówki. Wybudowane zostaną również sanitariaty z szatniami. Całość terenu zostanie ogrodzona i oświetlona. Obiekty będą  ogólnodostępne dla mieszkańców Warty i okolic.

Wartość całkowita inwestycji: 1 243 289,44 zł

Dofinansowanie 50 % Ministerstwo Sportu, 30 % Urząd Marszałkowski w Łodzi

8. Droga dojazdowa do przystani jachtowej w  Ostrowie Warckim o długości 614,5 mb.

Inwestycja obejmuje wybudowanie drogi asfaltowej z podbudową wraz z chodnikami z kostki brukowej i odwodnieniem. Droga ma służyć wszystkim korzystającym z przyszłej przystani jachtowej i zaplecza rekreacyjno-turystycznego. Inwestycja budowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw schetynówki.

Wartość całkowita inwestycji: 735 676,94 zł

Dofinansowanie: 50 % w ramach ww. Programu.

9. Rewitalizacja Miasta Warta – etap I.

Projekt wspófinansowany przez Unie? Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Łódzkiego  

Projekt obejmuje następujące inwestycje:

1.     Adaptacja starego przedszkola na budynek administracyjno-socjalny;

2.     Modernizacja budynku Warckiego Centrum Kultury w Warcie;

3.     Rewitalizacja Rynku im. W?. St. Reymonta z przyległymi ulicami Oxińskiego i Piekarską;

4.     Utworzenie zielonego skweru z placem zabaw w Warcie przy ulicy Skarżyskiego.

Program: Regionalny Program Operacyjny

Oś Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich

Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

Wartość całkowita inwestycji: 1.505.345,45 zł

Dofinansowanie: 1.279.543,63 zł.

Inwestycje planowane: 

- Budowa Portu jachtowego w m. Ostrów Warcki wraz z kompletną bazą socjalno- rekreacyjną

- Kanalizacja m. Ostrów Warcki oraz Warty ul. Sadowa

- Kanalizacja miejscowości pozostałych miejscowości wokół Zbiornika Jeziorsko i rzeki Warty na terenie Gminy i Miasta Warta

- Ustalenie tras rowerowych

- Wytyczenie szlaków kajakowych

- Budowa hali sportowej w m. Warta

- Poprawa jakości dróg gminnych

Operacja z zakresu Małych Projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Rossoszycy

Tytuł projektu:

 „Podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez remont sali pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej w miejscowości Rossoszyca”.

Celem operacji jest wzrost jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu infrastruktury związanej z jakością życia mieszkańców. Cel operacji wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Rossoszycy. Remont sali w budynku OSP spowoduje udostepnienie jej mieszkańcom, przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i ogólnego wizerunku wsi, powstanie miejsce spotkań mieszkańców wsi, wzmocni proces integracji społecznej.

Projekt swym zakresem obejmuje remont sali pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej. Operacja polega na remoncie sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy. Remont będzie przeprowadzony zgodnie z kosztorysem i będzie obejmować swym zakresem: wykucie z muru ościeżnic drewnianych, montaż ościeżnic metalowych, montaż skrzydeł drzwiowych, zerwanie boazerii, umocnienie siatek tynkarskich, uzupełnienie tynków wewnętrznych, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, zeskrobanie i zmycie starej farby, przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie, zaprawy wyrównujące pod gemalit, wewnętrzną gładź gipsowa, malowanie farbami emulsyjnymi, mozaikowe tynki dekoracyjne, boazeria z listew drewnianych.                   

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

- powstanie miejsce integracji społeczeństwa lokalnego;

- powstanie miejsce, gdzie będzie można organizować szkolenia związane z podnoszeniem jakości życia mieszkańców;

- powstanie miejsce, gdzie będzie można organizować imprezy promujące zasoby naturalne i kultywujące tradycje regionu;

- powstanie miejsce, gdzie młodzież i dzieci będą mogły spędzać? wolny czas;

Całkowity koszt operacji 40.891,02 zł

Koszty kwalifikowane operacji: 40.891,02 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 24.999,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 12.2011 r.

Operacja z zakresu Małych Projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Sosze

Tytuł projektu:

"Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez remont świetlicy wiejskiej w Sosze" 

Celem operacji jest wzrost jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu infrastruktury związanej z jakością życia mieszkańców. Cel ten wpłynie na poprawę jakości życia na obszarze wiejskim jakim jest Socha, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych jej mieszkańców.  Remont świetlicy w budynku OSP Socha spowoduje udostepnienie jej dzieciom z pobliskich wsi i szkół, dorosłym i starszym. Przyczyni się do poprawy jakości ich życia  i ogólnego wizerunku wsi, zaszczepi większą chęć integracji i wymiany kulturowej pomiędzy dziećmi, dorosłymi i ludźmi starszymi. Stanie się przez to odpowiednim miejscem spotkań, przyczyniając się w ten sposób do propagowania wielokulturowej tożsamości regionalnej i kultywowania  tradycji regionu. Rozwinie się życie społeczne, a w wyniku tego podniesie się atrakcyjność wsi.                         

Remont będzie przeprowadzony zgodnie z kosztorysem i będzie obejmować swym zakresem: wykonanie tynków wewnętrznych oraz posadzek w pomieszczeniu świetlicy. Na posadzki składają się dwie warstwy izolacji z folii budowlanej oraz posadzka cementowa grubości 5,5 cm zbrojona siatka z drutu. Operacja dotyczy pomieszczenia o powierzchni 285 m2.

Miejsce to ma dalej realizować swój cel polegający na integrowaniu i rozwijaniu życia kulturalnego. Zarówno dzieci z pobliskich szkół jak i dorośli będą mieli możliwe rozwijania swoich zainteresowań. Remont świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosze umożliwi powstanie miejsca spotkań mieszkańców wsi, pozwoli na czynny udział w popularyzowaniu, promowaniu, a przy tym organizowaniu większych imprez integracyjnych: imprez kulturalnych, tanecznych, okolicznościowych np. dożynki, choinka dla dzieci, szkolne spotkania andrzejkowe, bali karnawałowych, zebrań wiejskich, spotkań z radnymi gminy itp.

W realizację projektu będą zaangażowani partnerzy formalni. Ochotnicza Straż Pożarna w Sosze jako Wnioskodawca podpisała umowę partnerską z Radą Solecką Socha.

Za realizacje projektu odpowiedzialny będzie Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosze.

Całkowity koszt operacji 34604,63 zł

Koszty kwalifikowane operacji 34 604,63 zł

Wnioskowana kwota pomocy 19.915,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 12.2011r.

Operacja z zakresu Małych Projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Ustkowie

Tytuł projektu:

"Wzrost jakości życia mieszkańców

poprzez remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Ustkowie" 

Celem operacji jest wzrost jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej.  Poprawa stanu infrastruktury związanej z jakością życia mieszkańców.

Projekt swym zakresem obejmuje roboty remontowe polegające na wymianie zniszczonej podłogi na nową drewnianą. Operacja dotyczy pomieszczenia o powierzchni 150 m2 znajdującego się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustkowie. W zakresie projektu przewidziano również organizację imprezy integracyjnej pt. „Grillowanie” dla wszystkich mieszkańców wsi. Remont przeprowadzony będzie zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do wniosku. Funkcję jaką dotychczas spełniało pomieszczenie w części budynku Straży należy zmienić poprzez jej remont i utworzenie świetlicy wiejskiej, celem integrowania i rozwijania kulturalnego.

Nowa podłoga przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i ogólnego wizerunku wsi. Zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Posiadanie nowej podłogi w świetlicy pozwoli na czynny udział w popularyzowaniu, promowaniu, a przy tym organizowaniu większych imprez integracyjnych: imprez kulturalnych, tanecznych, okolicznościowych np. dożynki, choinka dla dzieci, spotkania andrzejkowe, bali karnawałowych, zebrań wiejskich, spotkań z radnymi  gminy itp.     

W realizację projektu będą zaangażowani partnerzy formalni. Ochotnicza Straż Pożarna w Ustkowie  jako Wnioskodawca podpisała umowę partnerską z Rada Sobecką Ustków.

Za realizacje projektu odpowiedzialny będzie Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustkowie.

Całkowity koszt operacji: 18.00,00 zł

Koszty kwalifikowane operacji: 18.00,00 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 12.600,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 08.2011 r.

Operacja z zakresu Małych Projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Grzybki

Tytuł projektu:

"Podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi Grzybki –

poprzez remont świetlicy wiejskiej"

Celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej. Poprawa stanu infrastruktury związanej z jakością życia mieszkańców.

Postawiony cel przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla funkcjonowania ?wietlicy wiejskiej i jej zaplecza kuchennego (zakup sprzętu świetlicowego, sportowego i AGD). Zwiększy się przy tym cykliczność spotkań mieszkańców, a co za tym idzie wzmocni się proces integracji. Posiadanie odpowiednich warunków i profesjonalnego sprzętu zarówno na  świetlicy, jak i w zapleczu kuchennym pozwoli na czynny udział w popularyzowaniu, promowaniu i przygotowywaniu potraw tradycyjnych, a przy tym organizowaniu większych imprez integracyjnych.

Miejscem umożliwiającym realizacje powyższych celów są pomieszczenia mieszczące się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybkach. Współpraca formalna podjęta z Zarządem Straży na rzecz społeczności lokalnej umożliwia korzystanie przez Wnioskodawcę z tychże pomieszczeń ok. 120 m2. Utworzenie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie stworzyłoby mieszkańcom możliwość rozwoju swych zainteresowań kulturowych i społecznych. Zakupienie sprzętu sportowego na wyposażenie świetlicy tj. stołu do tenisa wraz z akcesoriami oraz sprzętu muzycznego (kino domowe) pozwoli na organizacje spotkań przez młodzież, dzieci jak i dorosłych oraz rozwijanie ich zainteresowań. Dla dalszych możliwości rozwijania przez panie ze stowarzyszenia ale i nie tylko bo i przez innych mieszkańców wsi - swych umiejętności kulinarnych organizowane będą wieczorki kulinarne, na których organizowane będą np. pokazy gotowania lub pieczenia. Do tego typu spotkań potrzebne jest doposażenie zaplecza kuchennego ułatwiającego realizować postawione cele. Zatem zakup sprzętu gospodarstwa domowego np. (kuchnia mikrofalowa, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, taboret gazowy, mikser, maszynka do mielenia mięsa i inne) wydaje się być niezbędny. W związku z udziałem mieszkańców  w licznych spotkaniach plenerowych gminy mających na celu promowanie swych potraw i wypieków ważne jest zakupienie sprzętu ułatwiającego przetrzymanie przygotowanych wcześniej potraw tj. lodówka czy tez szafa chłodnicza.

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy miejscowości Grzybki, ale również mieszkańcy innych miejscowości z terenu gminy, a także turyści odwiedzający region.

Całkowity koszt operacji: 18.00,00 zł

Koszty kwalifikowane operacji:18.00,00 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 12.600,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu  08.2011 r.

Operacja z zakresu Małych Projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko

Tytuł projektu:

"Podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi Jeziorsko poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia" 

Celem operacji jest wzrost  jakości życia mieszkańców  wsi Jeziorsko, ich integracji i zaspokojenia potrzeb społeczno - kulturowych, który nastąpi poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie jej otoczenia. 

Jeziorsko to miejscowość licząca 268 mieszkańców położona na skraju doliny Warty nad zbiornikiem Jeziorsko. W jednej z jej części znajduje swe usytuowanie budynek Domu Ludowego wraz z otoczeniem. Jest to budynek murowany z roku 1964 posiadający dużą sale? spotkań, zaplecze kuchenne, kilka mniejszych pomieszczeń, biblioteka a także dwa znajdujące się na piętrze pomieszczenia, które przed laty tworzyły klubo - kawiarnię. Dla społeczności wsi stanowi ciekawy zabytek architektury wiejskiej, kryjącej w sobie historię kilku pokoleń. Odbywają się tu od czasu do czasu zabawy wiejskie, wesela, spotkania ochotniczych straży pożarnych, spotkania przed-wyborcze, spotkania miłośników wędkarstwa i zebrania wiejskie.  Według zachowanej kroniki Dom Ludowy służył przed laty do projekcji filmów, a także prezentacji scenicznych o czym świadczyła w tamtych latach istniejąca scena. Do tej pory pomieszczenia Domu Ludowego stanowi? dobre miejsce na zorganizowanie wspólnej Wigilii, choinki dla dzieci, obchodów Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Babci, zabawy andrzejkowej, sylwestrowej, a wreszcie zorganizowania przyjęcia rodzinnego dla większej liczby osób. Zycie społeczno - kulturalne obecnie tworzy na wsi Zespół Ludowy „Jezioranki” działający przy Warckim Centrum Kultury w Warcie już od 1967 roku. Występuje on w imprezach o zasięgu gminnym, powiatowym i ponadregionalnym, odnosząc liczne sukcesy na przeglądach folklorystycznych m.in. w roku 2002 zdobywając II miejsce na Festiwalu Kapel i śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, a 2006 roku zdobywając tam wyróżnienie. Kultywowanie tradycji ludowej regionu kontynuuje od 2010 roku Zespół Ludowy „Małe Jezioranki”, który charakteryzuje się świetną barwa, mocnym brzmieniem i czystym śpiewem. Od niedawna bo od 2009 roku mieszkańców Jeziorska integruje założone „Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko”. Choć jest to młoda jeszcze organizacja to jednak wieloletnia praca nad rozwojem kulturalnym wsi przedkłada się na działania i cele statutowe organizacji. Stowarzyszenie dąży do działań, które mogą uczynić z świetlicy najwspanialsze miejsce spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku stworzy miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców wsi, turystów odwiedzających region i aktywnych grup społecznych – zespołów ludowych, młodzieży szkolnej, młodzieży należącej do harcerstwa, członków ochotniczej straży pożarnych, miłośników wędkarstwa, członków rad sołeckich. Brak wyposażenia świetlicy i odpowiedniego zagospodarowania otoczenia wokół budynku Domu Ludowego nie pozwala na stworzenie przyjaznej przestrzeni przystosowanej do różnych potrzeb działających tam grup. Młodzież nie posiada dogodnego miejsca na aktywny twórczy wypoczynek, na organizacje swych spotka?, pogadanek, zorganizowania noclegów, brak miejsca na zrobienie ogniska, dlatego zagospodarowanie otoczenia w postaci zakupu drewnianej altany plenerowej, law i stołów drewnianych, wiszącego rusztu nad ognisko, posłuży nie tylko na realizacji działań dzieci i młodzieży ale i wszystkim mieszkańcom do spotka? integracyjnych w plenerze. Niezbędne ze względu na estetyk? jak i odpowiednie wykończenie, zarówno wnętrze jak i obramowanie wspomnianej altany wyłożone zostanie posadzką z kostki brukowej, która w sąsiedztwie altany utworzy miejsce pod palenisko o średnicy 3m. Dla podniesienia standardu ?wietlicy oraz stworzenia lepszych warunków do organizowania spotka? i uroczystości potrzebny jest równie? (w okresie zimowym ale i nie tylko) zakup składanych stołów świetlicowych, które ułatwi prowadzenie różnych spotkań zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi. Dla dalszej aktywności zawiązanego w Jeziorsku harcerstwa, potrzebny jest zakup wyposażenia dzieci w śpiwory i maty wykorzystywane w celu noclegu w ?wietlicy podczas zjazdów jak i  zakupu stołu do gry w tenisa stołowego. Przede wszystkim dla sprawnego funkcjonowania dwóch zespołów ludowych, niezbędny jest zakup odpowiednich urządzeń? audio w tym: kolumn aktywnych z wbudowanym wzmacniaczem, mikrofonów, kompaktowego miksera i statywów kolumnowych, które pozwolą na fachowe przeprowadzanie prób dla występów zespołów artystycznych z Jeziorska. Wszystkie wymienione działania wzmocni? integracje? społeczności wiejskiej. Sprawia, ze spotkania dzieci, młodzieży i starszych pozostaną długo w pamięci i przyczynia sie do integracji i rozwoju kulturalnego wszystkich mieszkańców. Rozbudzą zainteresowania historia własnego regionu, spopularyzują walory wsi oraz lokalną kulturę i tradycje.

Całkowity koszt operacji: 35.088,08 zł

Koszty kwalifikowane operacji: 35.088,08 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 21.446,62 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu  12.2012 r.