W dniu 18 listopada 2019 r. w Warszawie zawarto umowę między Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Warta, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

Wsparcia w formie dotacji celowej udzielono w wysokości 29 403,00 zł, które to środki zostaną przeznaczone dla:

1) OSP Warta na zakup: 3 kompletów ubrań specjalnych o łącznej wartości 9.900,00 zł

2) OSP Proboszczowice na zakup: 3 kompletów ubrań specjalnych o łącznej wartości 9.900,00 zł

3) OSP Cielce na zakup: 2 kompletów ubrań specjalnych o łącznej wartości 6.600,00 zł

4) OSP Rossoszyca na zakup: 1 kompletu ubrań specjalnych o łącznej wartości 3.300,00 zł