DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Urząd Miejski w Warcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Warcie pod adresem https://gimwarta.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-03.

Treści lub funkcje niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kona, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (43) 828 71 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna:

Budynek: Urząd Miejski w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

Do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście Nr 1-główne od ulicy Rynek im. Wł. St. Skarżyńskiego oraz wejścia Nr 2 i Nr 3 od ulicy Józefa Oksińskiego.

Do wejścia Nr 1 głównego od strony rynku prowadzą: schody.

Do wejścia Nr 2 po lewej strony od  ulicy Józefa Oksińskiego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony całkowicie poręczami od prawej stronie a od lewej częściowo. Po lewej stronie za wejściem Nr 2 znajduje się winda.

Do wejścia Nr 3 prowadzą schody.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem od strony ulicy Józefa Oksińskiego jak i przed wejściem głównym jeszcze nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem na rynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.