Życie w Warcie:

Przychodnie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk ”s.c. Przedwiośnie 36, 98-290 Warta

tel. (43)8294131

fax.(43)8294131

Czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum ”s.c. Koźmińska 9, 98-290 Warta

tel. (43)8294887

fax.(43)8294887

Czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do.18.00

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Sieradzka 3, 98-290 Warta

tel. (43)8294013

fax.(43)8294748

e-mail

Apteki

Apteka „Przy Rynku” Tutak-Głąbała 20 Stycznia 1, 98-290 Warta

tel. (43)8294614

fax.(43)8294614

Czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

w sobotę od 8.00 do 13.00

Apteka „ Pod Skrzydłami” Skarżyskiego 10, 98-290 Warta

tel. (43)8294915

fax.(43)8294915

Czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

w sobotę od 9.00 do 13.00

Apteka „Balsam” Przedwiośnie 38, 98-290 Warta

tel. (43)8294027

fax.(43)8294027

Czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

w sobotę od 9.00 do 12.30

Gabinety

Gabinet dermatologiczny

Dermatologia

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet laryngologiczny

Otolaryngologia-Otolaryngologia dziecięca

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet diabetologiczny

Choroby wewnętrzne-Diabetologia

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet chirurgii naczyniowej (porady)

Chirurgia-Chirurgia naczyniowa

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet ginekologiczny

Ginekologia i położnictwo

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet chirurgii ogólnej (porady)

Chirurgia

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet kardiologiczny

Medycyna ratunkowa

tel.(43) 829 48 87

fax.(43) 829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet endokrynologiczny

Choroby wewnętrzne-Andrologia

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet alergologiczny

Choroby wewnętrzne-Alergologia

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet medycyny rodzinnej

Medycyna ogólna/rodzinna

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet pielęgniarki ?środowiskowo-rodzinnej

Medycyna ogólna/rodzinna- Pielęgniarstwo środowiskowe i rodzinne

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

Medycyna ogólna/rodzinna -Położnictwo środowiskowe i rodzinne

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 4131 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Gabinet szczepie?

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Gabinet zabiegowy

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnie

Poradnia chirurgii naczyniowej

Chirurgia-Chirurgia naczyniowa

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 4131 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia chirurgii ogólnej

Chirurgia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia dermatologiczna

Dermatologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia diabetologiczna

Choroby wewnętrzne-Diabetologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia logopedyczna

Otolaryngologia-Logopedia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia rehabilitacyjna

Rehabilitacja

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia endokrynologiczna

Choroby wewnętrzne-Andrologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia kardiologiczna

Medycyna ratunkowa

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia medycyny pracy

Medycyna pracy

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia neurologiczna

Neurologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia okulistyczna

Okulistyka

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia reumatologiczna

Reumatologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia urologiczna

Urologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Psychiatria

tel.(43)829 40 13

fax.(43)829 47 48 Sieradzka 3 98-290 Warta

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Warty

1. Honorowy Patronat Burmistrza Warty zwany dalej Patronatem, jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

2. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym, o tematyce dotyczącej m. in. sfery społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, edukacyjnej, gospodarczej, zdrowia, bezpieczeństwa lub ekologii, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których realizacja ma przyczynić się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku gminy i miasta Warta lub mieć istotne znaczenie dla mieszkańców gminy Warta.

3. Do imprez o charakterze lokalnym zalicza się również imprezy organizowane przez szkoły, przedszkola i placówki szkolno-wychowawcze, pod warunkiem, że przedsięwzięci te mają charakter międzyszkolny (między przedszkolny) lub angażujące uczestników spoza placówki, która jest organizatorem danego wydarzenia.

4. Przyznanie Patronatu następuje na wniosek organizatora przedsięwzięcia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. Wnioski mogą być złożone osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Warcie ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną na adres: .  Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Warcie.

5. Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia. W szczególnych przypadkach termin może zostać skrócony.

6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo.

7. Burmistrz podejmuje decyzje po uzyskaniu rekomendacji  Sekretarza  Gminy Warta oraz opinii merytorycznej Kierownika Wydziału Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, zamówień? Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji

8. Decyzja o odmowie udzielenia Patronatu nie wymaga uzasadnienia, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Warty może odebrać uprzednio przyznany Patronat. O odebraniu Patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.

10. Objęcie Patronatem określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie organizatora do umieszczenia w widocznym miejscu, na wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących przedsięwzięcia oraz podczas jego trwania informacji o Patronacie w brzmieniu „Impreza/uroczystość pod Honorowym Patronatem Burmistrza Warty”. Informacja powinna być zamieszczana wraz z herbem Gminy Warta.

11. Organizator składając wniosek o objęcie patronatem wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Urząd Miejski w Warcie na każdym polu eksploatacji w charakterze informacyjno-promocyjnym, wszelkich udostępnionych przez organizatora materiałów, w tym fotograficznych, związanych z imprezą, na który został przyznany patronat.

Do pobrania wniosek o przyznanie Patronatu:

Pobierz.pdf