Beneficjent: Gmina i Miasto  Warta

Tytuł projektu: „Budowa dwóch wież widokowych w m. Glinno i Proboszczowice” w ramach zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko

Przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury na terenach chronionych Natura 2000 w postaci wież widokowych w miejscowościach. Proboszczowice i Glinno oraz opracowaniem ścieżki edukacyjnej wzdłuż granic rezerwatu przyrody Jeziorsko. Głównymi założeniami projektu są: zwiększenie świadomości edukacyjnej mieszkańców regionu, poprawa stanu ochrony rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

Cele projektu:  wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie oraz ograniczenie degradacji środowiska w miejscach wypoczynku.

Całkowita wartość projektu: 690 490,33  zł

Dofinansowanie: 421 918,12 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20014 – 2020