Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne (9)

Warta , 01.12.2020 r.

 

 

Zapytanie cenowe

 Zamawiający

 Gmina Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
Strona internetowa: www.gimwarta.pl, e-mail:   

 Przedmiot Zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, wysyłek paczek oraz ich zwrot w okresie od 02.01.2021 roku do 31.12.2021 roku dla Urzędu Miejskiego w Warcie.

Znak sprawy: WOA.2630.1.2020.TJ

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

  • Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Beata Włodarczak (43) 8287100

Tomasz Jachowicz  (43) 8287115

 Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, wysyłek paczek  w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Urzędu Miejskiego w Warcie.
  2. Usługa obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Europę i kraje spoza Europy.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego.

 Sposób i termin składania ofert:


Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: lub osobiście w sekretariacie lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta. Koszty związane z przygotowaniem, sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. Składane oferty powinny być opisane: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, wysyłek paczek”. Oferty należy składać do dnia 11.12.2020r. do godz. 11:00.      Sposób zapakowania ofert składanych osobiście lub przesyłanych pocztą:

Oferta ma zostać zapakowana w kopertę. Koperta ma zostać zatytułowana „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, wysyłek paczek”. Oferta ma zostać złożona na formularzu „oferta cenowa” wraz z załącznikami.

  • Oferty przesyłane drogą elektroniczną:

Oferta powinna być przesłana na formularzu „oferta cenowa” wraz z załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę z pieczątkami, w PDF lub JPG jako załącznik do e-maila  

  • Załączniki do oferty.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty- załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

    Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

 Termin wykonania zamówienia:

W okresie od 02.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

 Rozstrzygniecie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia:

Rozstrzygnięcie nastąpi 11.12.2020 r. o wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie trzech dni od otwarcia ofert. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia zapytania, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Kryterium wyboru – Cena 100 %

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Szanowni Państwo,
     Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizacje zadania : Dostawa wraz z montażem  urządzeń zabawowych  na plac zabaw Żłobka Gminnego  w Warcie w ramach projektu pn. „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Do pobrania załączniki:

Szanowni Państwo,

 

              Gmina Warta, informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego  z dnia 07.06.2019 r. na „Organizacje rajdu rowerowego, organizacje ekologicznego pleneru rodzinnego, tablice dydaktyczne dla szkół, przeprowadzenie prelekcji dla dzieci i młodzieży, pakiety materiałów dla dzieci i młodzieży, materiały dla mieszkańców, nagrody  w konkursie plastycznym dla szkół podstawowych , artykuły tematyczne oraz  wyjazdy edukacyjne  w ramach realizacji  zadania „ Segregujesz – dobrze postępujesz!  - kampania edukacyjna Gminy Warta” dofinansowanego  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Pozdrawiam
Agnieszka Grembowicz
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych,
inwestycji i rozwoju
UM w  Warcie
tel. 43 828 71 13