Aktualności z urzędu

Aktualności z urzędu (664)

Children categories

Szanowni Państwo od marca uruchamiamy Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców Gminy Warta.

Porady prawne udzielane będą w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Warcie.

Wizytę w punkcie należy umówić pod nr telefonu 43 8287 100.

Do marca obowiązują dotychczasowe ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19.

Od lutego:

usta i nos zakrywamy jedynie maseczką

kwarantanna po przyjeździe z Czech i Słowacji – wyjątek

dla zaszczepionych i osób z negatywnym wynikiem testu

Od marca do marca:

Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).

Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.

Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne.

Stoki otwarte.

Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.

Siłownie dalej zamknięte.

Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie ze względu na trudną sytuację epidemiczną zaostrzone zostaną zasady bezpieczeństwa od 27 lutego.

W związku z panującą pandemią Covid- 19, niemożliwym stał się kontakt osobisty z Uczniami oraz Rodzicami uczniów, którzy już niedługo staną przed wyborem kolejnego etapu edukacyjnego. Chcielibyśmy dotrzeć do Uczniów ósmych klas szkoły podstawowej w celu przedstawienia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel.

Pomoc, finansowana z PROW 2014-2020, jest adresowana do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami. Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. W przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

O wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub
750 stanowisk dla macior
.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji (60 proc. - w przypadku inwestycji realizowanych przez młodych rolników). Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR. Można je również przesłać poprzez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną
w placówce Poczty Polskiej.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Mieszkańcy województwa mogą zgłaszać uwagi i propozycje działań pozwalających ograniczyć emisję szkodliwych substancji, które zanieczyszczają wodę, powietrze i ziemię w Łódzkiem.

Program posłuży także realizacji celów przyjętych na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem Polityki ekologicznej państwa 2030.

Projekt dokumentu dostępny pod adresem: https://bip.lodzkie.pl/.../10616-projekt-%E2%80...

Uwagi i wnioski do projektu można składać:

- w formie pisemnej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Środowiska, al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

- ustnie w siedzibie UMWŁ

- poprzez platformę ePUAP - na adres skrytki /umwl/skrytka

- na adres poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zachęcamy do udziału.

Tuesday, 23 February 2021 13:12

Terminy wymiany źródeł ciepła

Written by

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą antysmogową nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. przypominamy, że:

🔸 od 1 stycznia 2022 pozostają w eksploatacji tylko kominki i piece spełniające wymogi ekoprojektu;

🔸 do 1 stycznia 2023 należy wyłączyć z eksploatacji kotły i piece niespełniające wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 (wszystkie: kopciuchy, piecokuchnie, kozy, kanonki, kuchnie węglowe, piece kaflowe);

🔸 do 1 stycznia 2025 piece i kominki zamontowane przed 1. maja 2018 muszą zostać doposażone w urządzenia filtrujące;

🔸 do 1 stycznia 2027 należy wyłączyć z eksploatacji kotły i piece niespełniające wymogów 5. klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012.

Jeśli chodzi o budynki podłączone do sieci ciepłowniczej to:

🔸 do 1 stycznia 2020 kotły niespełniające 5 klasy emisji musiały zostać wyłączone;

🔸 do 1 stycznia 2022 piece i kominki niespełniające wymagań ekoprojektu muszą zostać wyłączone.

✅ Więcej na : http://powietrze.lodzkie.pl/uchwa%C5%82a-antysmogowa/projekt-uchwa%C5%82y-antysmogowej

❗️ Przed zakupem nowego kotła należy dokładnie sprawdzić dołączone do niego dokumenty – czy w certyfikacie jednoznacznie napisano, że kocioł o wybranej mocy posiada etykietę energetyczną wg ekoprojektu (UE 2015/1187 i UE 2015/1189) oraz 5 klasę emisji zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

✅ więcej na: https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/norma-pn-en-303-5-2012/

❗️❗️ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U.2017.1690) od 1 stycznia 2020 r. w Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży kotłów niespełniających 5 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012.

♻️ Zachęcamy do skorzystania z naszego Punktu Konsultacyjnego, gdzie uzyskają Państwo informacje dotyczące możliwości i warunków jakie należy spełnić, aby otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację.

 

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Wnioski o to wsparcie można składać jeszcze przez ponad miesiąc – do 29 marca 2021 r. Przypomnijmy, że nabór skierowany jest do dwóch grup beneficjentów:

Pierwszą są rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Mogą oni otrzymać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 100 tys. złotych) inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.
W katalogu inwestycji znajdują się m. in. budowa (modernizacja) niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowa ogrodzenia chlewni lub taka jej przebudowa, by trzoda była utrzymywana w odrębnych pomieszczeniach.

Drugą grupą są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. I tu można dostać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 mln złotych). Pomoc udzielana jest na inwestycje w sprzęt zmechanizowany służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do celów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi i podtopień. Pieniądze można więc wykorzystać na przykład na zakup koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84.

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Dla zwycięzcy- danej kategorii- nagroda pieniężna w wysokości 5 000, 00 zł . Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu dostępnego na stronie:

https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Page 1 of 48