Urząd Miejski w Warcie

Urząd Miejski w Warcie

Burmistrz Warty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu na obiekcie „Orlik ” w 2021 roku.

 1. Warunki pracy:
 1. Praca w terminie: od 1 marca do 30 listopada 2021 roku.
 2. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.
 3. Minimalna miesięczna liczba godzin:
 1. a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 120 godzin:

- 60 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Warta

- 60 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu

 1. b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 60 godzin:

- 30 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Warta,

- 30 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu

 1. Wymagane kwalifikacje:
 1. Ukończone 18 lat życia.
 2. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.
 3. Dobry stan zdrowia.
 4. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
 5. Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Przeprowadzanie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia.
 3. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.
 4. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.
 5. Dysponowanie sprzętem sportowym na obiekcie.
 6. Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją.
 7. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.  
 8. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu.
 1. Wymagane dokumenty
 1. Podpisane CV opatrzone klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie, instruktorskie ( nie dotyczy kandydatów zatrudnionych w poprzednich latach na stanowisku Animatora )
 3. Program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc Animatorem.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Warcie w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie do: 04.02. 2021 r. do godz. 14:00. Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu”.

Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przedstawiony program planowanych działań.

Burmistrz Warty zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” w 2021 roku.

Monday, 18 January 2021 16:04

Nowy okres zasiłkowy 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie przypomina, iż obecny okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego "500+" trwa do 31 maja 2021 r. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od lutego 2021 r.:

- drogą elektroniczną,

- od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w MOPS

- za pośrednictwem poczty

Szczegóły dostępne na stronie:

http://warta.naszops.pl/n,nowy-okres-zasilkowy...

Informuję, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Z czym się je… OZE! – kampania edukacyjna Gminy Warta”, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr 346/EE/D/2020).

Gmina Warta na realizację zadania otrzymała 66 340,00 zł, co stanowi nie więcej niż 90 % dofinansowania.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

                                                                                             

Burmistrz Warty

Krystian Krogulecki

Od dziś seniorzy powyżej 80 roku życia będą mogli zarejestrować się na szczepienia przeciwko COVID-19.

Są 3 możliwości rejestracji na szczepienia:

Przez całodobową i bezpłatną infolinię - 989

Poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień:

W Gminie Warta wyznaczonym punktem szczepień jest NZOZ CENTRUM, ul. Koźmińska 9, 98-290 Warta

438294887, gdzie szczepienia rozpoczną się od stycznia.

Również od dziś każda osoba, która ukończyła 18 lat będzie mogą zgłosić chęć zaszczepienia się online. Formularz dostępny na stronie: https://www.g ov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

Gmina Warta uruchomiła specjalną infolinię pod którą mieszkańcy będą mogli zasięgnąć informacji nt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

43 828 71 02 telefon jest czynny w godzinach 7:30 – 15:30

15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.

od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.

Są 3 możliwości rejestracji:

Przez całodobową i bezpłatną infolinię - 989

Poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Na terenie Gminy Warta został wyznaczony punkt szczepień w NZOZ CENTRUM, ul. Koźmińska 9, 98-290 Warta 438294887

Więcej szczegółów dostępnych na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

 

WYKAZ PRZEDSIEBIRCÓW NA TERENIE GMINY WARTA, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1.

Szambon - Kamil Dostatni. Zam. Galewice 38, 99-232 Zadzim

 

 

2.

Usługi Asenizacyjne Tomasz Czyżewski ul. Daszyńskiego 7/8 98-29-200 Sieradz

 

 

3.

Usługi Asenizacyjne - Dawid Dec, Gawłowice 32, 98-215 Goszczanów

 

 

4.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Sieradzu ul. Górka Kłodzka 14, 98-200 Sieradz

 

 

5.

WC Serwis Sp. z.o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 47-808 Zabrze

 

 

6.

Jacek Kotowski zam. Smardzew 38, 98-285 Wróblew

 

 

7.

F.H.U Jacek Jasiński ul. Przedwiośnie 16, 98-290 Warta

 

 

8.

Usługi Asenizacyjne Roman Jakubowski, Dębołęka 64, 98-275 Brzeźnio

 

 

       

 

                       

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

                       
 

L.P.

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

NIP

REGON

     
 

1

1/2012

Wywóz Nieczystości Oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

Bór 169, 42-202 Częstochowa

573-025-0143

150628038

     
 

2

2/2012

Zakład Usług Komunalnych "EKO-GAB" S.C. Gabriel Kropidłowski i Daniel Piąstka

 Kowale Pańskie Kolonia 11a 62-704 Kawęczyn

668-16-86-911

311061311

     
 

3

2/2013

Magdalena Szymczak "Magmar"

Wincentego Kadłubka 22/26, 93-263 ŁÓDŹ

982-036-0096

100715954

     
 

4

3/2012

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zjazd 23, 62-800 Kalisz

618-00-30-387

250029837

     
 

5

6/2012

FCC Polska Sp. z o.o.

Lecha 10, 41-800 Zabrze

676-21-57-648

357190739

     
 

6

8/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu

Bażancia 1A, 62-800 Kalisz

618-004-14-16

250024188

     
 

7

9/2012

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka Z o.o.

Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz

827-000-85-24

000688083

     

 

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 13 stycznia:
- 16 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 44 osoby podlegają przymusowej kwarantannie.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 13 stycznia:
- 16 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 44 osoby podlegają przymusowej kwarantannie.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 11 stycznia:
- 17 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 42 osoby podlegają przymusowej kwarantannie.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 11 stycznia:
- 17 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 42 osoby podlegają przymusowej kwarantannie.

Page 1 of 83